• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศกรมการประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย (ฉบับที่ ๒)  
 
   
  ประกาศกรมการประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย (ฉบับที่ ๒)
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศกรมการประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย (ฉบับที่ ๒)
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศกรมการประกันภัย
เนื้อหา :

ประกาศกรมการประกันภัย
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความการจ่ายผลประโยชน์
ตามกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย (ฉบับที่ ๒)
____________________

               ตามที่กรมการประกันภัยได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๖ ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจได้มีการเปลี่ยนแปลงไปกรมการประกันภัย จึงออกประกาศแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังนี้

               ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน ๓.๒ ของส่วนที่ ๒ องค์ประกอบในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยของเอกสารแนบท้ายประกาศกรมการประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

               “๓.๒ ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าร้อยละสามต่อปีในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย โดยมีสมมุติฐานกรณีให้จ่ายผลประโยชน์ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย”

               ข้อ ๒ การประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙


(นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช)
อธิบดีกรมการประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙
วันที่มีผลบังคับ : ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙
ผู้ลงนาม : นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช อธิบดีกรมการประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :