• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศกรมการประกันภัย เรื่อง แต่งตั้งอู่กลางการประกันภัยและอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายอู่กลางการประกันภัย  
 
   
  ประกาศกรมการประกันภัย เรื่อง แต่งตั้งอู่กลางการประกันภัยและอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายอู่กลางการประกันภัย
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศกรมการประกันภัย เรื่อง แต่งตั้งอู่กลางการประกันภัยและอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายอู่กลางการประกันภัย
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศกรมการประกันภัย
เนื้อหา :

ประกาศกรมการประกันภัย
เรื่อง แต่งตั้งอู่กลางการประกันภัยและอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายอู่กลางการประกันภัย
____________________

               ตามที่กรมการประกันภัย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลมาตรฐานอู่กลางการประกันภัย เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และคุณสมบัติของการเป็นอู่กลางการประกันภัย เพื่อยกระดับให้อู่ซ่อมรถให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยและรวมทั้งประชาชนไปแล้ว นั้น
               บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาอู่ซ่อมรถที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อให้กรมการประกันภัยแต่งตั้งเป็นอู่กลางการประกันภัย กรมการประกันภัยจึงออกประกาศไว้ดังนี้
               ข้อ ๑. กรมการประกันภัยขอแต่งตั้งอู่ซ่อมรถจำนวน ๓๖๙ อู่ ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ เป็นอู่กลางการประกันภัยและอนุญาตให้อู่ซ่อมรถดังกล่าวใช้หรือแสดงเครื่องหมายอู่กลางการประกันภัยไว้ ณ สถานประกอบการที่ระบุไว้ท้ายประกาศนี้
               ข้อ ๒. การแต่งตั้งและการอนุญาตตามข้อ ๑. มีกำหนดตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
               ข้อ ๓. หากอู่กลางซ่อมรถที่ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศนี้ ขาดคุณสมบัติ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด หรือกระทำการอันไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค กรมการประกันภัยมีอำนาจถอดถอนจากการเป็นอู่กลางการประกันภัย และให้การอนุญาตให้ใช้หรือแสดงเครื่องหมายอู่กลางการประกันภัยเป็นอันสิ้นสุด
               คำสั่งกรมการประกันภัยตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นเด็ดขาด

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗


(นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช)
อธิบดีกรมการประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗
วันที่มีผลบังคับ : ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗
ผู้ลงนาม : นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช อธิบดีกรมการประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ : ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :