• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศกรมการประกันภัย เรื่อง มอบหมายให้เป็นนายทะเบียนเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่มีโทษปรับสถานเดียว (ฉบับที่ ๒)  
 
   
  ประกาศกรมการประกันภัย เรื่อง มอบหมายให้เป็นนายทะเบียนเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่มีโทษปรับสถานเดียว (ฉบับที่ ๒)
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศกรมการประกันภัย เรื่อง มอบหมายให้เป็นนายทะเบียนเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่มีโทษปรับสถานเดียว (ฉบับที่ ๒)
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศกรมการประกันภัย
เนื้อหา :

ประกาศกรมการประกันภัย
เรื่อง มอบหมายให้เป็นนายทะเบียนเปรียบเทียบความผิด
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
ที่มีโทษปรับสถานเดียว (ฉบับที่ ๒)
____________________

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ อธิบดีกรมการประกันภัยมอบหมายให้เจ้าพนักงานตำรวจเป็นนายทะเบียนเปรียบเทียบบรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่มีโทษปรับสถานเดียวไว้ดังต่อไปนี้

               ข้อ ๑. ให้ยกเลิกประกาศกรมการประกันภัย เรื่อง มอบหมายให้เป็นนายทะเบียนเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่มีโทษปรับสถานเดียว ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๓๖

               ข้อ ๒. บรรดาความผิด ซึ่งเกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร ให้เจ้าพนักงานตำรวจผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้มีอำนาจเปรียบเทียบ
                         (๑) หัวหน้าสถานีตำรวจในสถานีตำรวจนครบาล ในเขตพื้นที่ปกครองและเขตอำนาจความรับผิดชอบของแต่ละสถานีตำรวจ
                         (๒) พนักงานสอบสวนของกองบังคับการตำรวจจราจรที่มีตำแหน่งตั้งแต่สารวัตรหรือเทียบสารวัตรขึ้นไป ในเขตอำนาจความรับผิดชอบ
                         ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงผู้รักษาการในตำแหน่ง ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่ง ตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี ดังกล่าวทุกตำแหน่งด้วย

                         ข้อ ๓. บรรดาความผิด ซึ่งเกิดขึ้นในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้เจ้าพนักงานตำรวจผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้มีอำนาจเปรียบเทียบ
                         (๑) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ในเขตพื้นที่ปกครองและเขตอำนาจความรับผิดชอบของแต่ละตำรวจภูธรจังหวัด
                         (๒) หัวหน้าสถานีตำรวจ ในสถานีตำรวจภูธรอำเภอ สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอ และสถานีตำรวจภูธรตำบล ในเขตพื้นที่ปกครองและเขตอำนาจความรับผิดชอบของแต่ละสถานีตำรวจภูธร
                         (๓) พนักงานสอบสวนของกองตำรวจทางหลวงที่มีตำแหน่งตั้งแต่สารวัตรหรือเทียบสารวัตรขึ้นไปในเขตอำนาจความรับผิดชอบ
                         ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงผู้รักษาการในตำแหน่ง ผู้รักษาราชการแทน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่ง ตาม (๑) หรือ (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี ดังกล่าวทุกตำแหน่งด้วย

                         ข้อ ๔. การเปรียบเทียบปรับให้เป็นไปตามระเบียบกรมการประกันภัย ว่าด้วยอัตราเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐

                         ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑


(นายบรรพต หงษ์ทอง)
อธิบดีกรมการประกันภัย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๕ ตอนพิเศษ ๖๙ ง วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๑

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๑
วันที่มีผลบังคับ : วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผู้ลงนาม : นายบรรพต หงษ์ทอง อธิบดีกรมการประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๔      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :