• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ระเบียบกรมการประกันภัยว่าด้วยขอบเขตและเงื่อนไขในการพิจารณาไม่ฟ้องร้องไล่เบี้ยหรือเรียกเงินคืน กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พ.ศ. ๒๕๔๐  
 
   
  ระเบียบกรมการประกันภัยว่าด้วยขอบเขตและเงื่อนไขในการพิจารณาไม่ฟ้องร้องไล่เบี้ยหรือเรียกเงินคืน กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พ.ศ. ๒๕๔๐
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ระเบียบกรมการประกันภัยว่าด้วยขอบเขตและเงื่อนไขในการพิจารณาไม่ฟ้องร้องไล่เบี้ยหรือเรียกเงินคืน กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พ.ศ. ๒๕๔๐
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ระเบียบกรมการประกันภัย
เนื้อหา :

ระเบียบกรมการประกันภัย
ว่าด้วยขอบเขตและเงื่อนไขในการพิจารณาไม่ฟ้องร้องไล่เบี้ยหรือเรียกเงินคืน
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
พ.ศ. ๒๕๔๐
____________________

               ด้วยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเมื่อได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไปแล้ว ต้องไล่เบี้ยหรือเรียกเงินคืนจากบุคคลที่จะต้องรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายนั้น และหากผู้ถูกไล่เบี้ยหรือเรียกเงินคืนไม่ยอมชำระเงินคืนให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ก็จะต้องฟ้องคดีต่อศาล แต่ในบางครั้งการฟ้องคดีอาจไม่บรรลุผลทำให้ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี อธิบดีกรมการประกันภัย โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จึงวางระเบียบเพื่อกำหนดขอบเขตและเงื่อนไขในการพิจารณาไม่ฟ้องคดีไล่เบี้ยหรือเรียกเงินคืนกองทุนผู้ประสบภัยไว้ ดังต่อไปนี้

               ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมการประกันภัยว่าด้วยขอบเขตและเงื่อนไขในการพิจารณาไม่ฟ้องร้องไล่เบี้ยหรือเรียกเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย”
               ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
               ข้อ ๓. ในกรณีที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จะต้องไล่เบี้ยหรือเรียกเงินค่าเสียหายเบื้องต้นคืนจากบุคคลใดก็ตาม หากปรากฏว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตาย และไม่มีทรัพย์มรดกตกทอดแก่ทายาทหรือพนักงานอัยการมีความเห็นว่าไม่มีทางชนะคดี หรือไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อขออนุญาตต่ออธิบดีกรมการประกันภัยไม่ฟ้องคดี ในกรณีที่อธิบดีกรมการประกันภัยอนุญาตให้แจ้งให้พนักงานอัยการทราบ เพื่อดำเนินการไม่ฟ้องคดีและในกรณีที่อธิบดีกรมการประกันภัยไม่อนุญาต ให้แจ้งให้พนักงานอัยการดำเนินการฟ้องคดีต่อไป
               ข้อ ๔. ให้ผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐


(ลงชื่อ) พิพรรธน์ อินทรศัพท์
(นายพิพรรธน์ อินทรศัพท์)
อธิบดีกรมการประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๔ กันยายน ๒๕๔๐
วันที่มีผลบังคับ : ๔ กันยายน ๒๕๔๐
ผู้ลงนาม : นายพิพรรธน์ อินทรศัพท์ อธิบดีกรมการประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ : มาตรา ๔๔
หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๒๖      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :