• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ข้อกำหนดสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการพิจารณาจำหน่ายลูกหนี้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยออกจาบัญชีเป็นหนี้สูญ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 
   
  ข้อกำหนดสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการพิจารณาจำหน่ายลูกหนี้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยออกจาบัญชีเป็นหนี้สูญ พ.ศ. ๒๕๕๒
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ข้อกำหนดสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการพิจารณาจำหน่ายลูกหนี้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยออกจาบัญชีเป็นหนี้สูญ พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ข้อกำหนดสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

ข้อกำหนดสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ว่าด้วยการพิจารณาจำหน่ายลูกหนี้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยออกจาบัญชีเป็นหนี้สูญ
พ.ศ. ๒๕๕๒
____________________

               อาศัยอำนาจตามความในมาตร ๓๒(๒) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับข้อ ๒๘ ของระเบียบคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการเบิกจ่าย การเก็บรักษา การจัดการกองทุน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พ.ศ. ๒๕๕๒ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงได้วางข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

               ข้อ ๑. ข้อกำหนดนี้เรียกว่า “ข้อกำหนดสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการพิจารณาจำหน่ายลูกหนี้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ พ.ศ. ๒๕๕๒”

               ข้อ ๒. ข้อกำหนดนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

               ข้อ ๓. ในข้อกำหนดนี้
               “กองทุน” หมายความว่า กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
               “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยภาค สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเขต หรือสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจังหวัด หรือหน่วยงานอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเดียวกัน แล้วแต่กรณี
               “ลูกหนี้” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ต้องรับผิดชอบคืนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นแก่กองทุน
               “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

               ข้อ ๔ ให้เลขาธิการรักษาการตามข้อกำหนดนี้

               ข้อ ๕ เมื่อสำนักงานได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย และทราบตัวลูกหนี้ให้ดำเนินการไล่เบี้ยเรียกคืน ดังนี้
                        ๕.๑ ออกคำสั่งทางปกครองเรียกให้จ่ายเงินคืนพร้อมเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ ๒๐ ของเงินที่ได้จ่ายไปภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งหรือมีหนังสือทวงถามเรียกคืนให้ชำระหนี้โดยชอบแล้ว ตามแต่กรณี
                        ๕.๒ เมื่อลูกหนี้ได้รับคำสั่งทางปกครองหรือหนังสือทวงถามตาม ๕.๑ แล้วละเลยหรือเพิกเฉยไม่ชำระหนี้ ให้ดำเนินการติดตามทวงถามให้ชำระหนี้ อีก ๒ ครั้ง แต่ละครั้งให้มีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
                        ๕.๓ หากดำเนินการตาม ๕.๑ และ ๕.๒ แล้ว ลูกหนี้เพิกเฉยไม่ชำระหนี้ให้ดำเนินการสืบหาทรัพย์ โดยปฏิบัติดังนี้
                                (๑) มีหนังสือตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์บนที่ดินกับกรมที่ดิน
                                (๒) มีหนังสือตรวจสอบกรรมสิทธิ์รถยนต์ กับกรมการขนส่งทางบก
                                (๓) มีหนังสือขอความร่วมมือตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน
                                (๔) ออกไปสำรวจสถานะของลูกหนี้ ณ ภูมิลำเนา โดยการตรวจสอบสถานที่อยู่อาศัย การประกอบอาชีพ จากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้อยู่อาศัยข้างเคียง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

               ข้อ ๖ เมื่อดำเนินการตามข้อ ๕ แล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติ กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าลูกหนี้ไม่อยู่ในฐานะที่ชำระหนี้ได้ ก็ให้จำหน่ายออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ
                                ๖.๑ ลูกหนี้ถึงแก่ความตาย และไม่มีทรัพย์มรดกตกทอดแก่ทายาท
                                ๖.๒ ลูกหนี้ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย
                                ๖.๓ ลูกหนี้ทุพพลภาพอย่างถาวรจนไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติได้ หรือวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน และไม่มีทรัพย์สินอื่นที่จะสามารถยึดหรืออายัดได้ตามกฎหมาย

               ข้อ ๗ เมื่อดำเนินการตามข้อ ๕ แล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าการดำเนินการไล่เบี้ยเรียกคืนไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป ก็ให้จำหน่ายออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ
                                ๗.๑ หนี้นั้นมีมูลค่าไม่เกิน ๗,๐๐๐ บาท และลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินที่จะสามารถยึดหรืออายัดได้ตามกฎหมาย
                                ๗.๒ หนี้นั้นมีมูลค่าเกินกว่า ๗,๐๐๐ บาท และลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินที่จะสามารถยึดหรือายัดได้ตามกฎหมาย เมื่อได้มีการดำเนินการตาม ๕.๓(๔) อย่างน้อยปีละครั้ง ปรากฏว่ามีค่าใช้จ่ายรวมกันถึงกึ่งหนึ่งของมูลหนี้ และไม่พบทรัพย์สินที่จะสามารถยึดหรืออายัดได้ตามกฎหมาย
                                ๗.๓ กรณีลูกหนี้มีทรัพย์สินที่จะสามารถยึดหรืออายัดได้ตามกฎหมายแต่ปรากฏว่าทรัพย์สินที่ยึดเมื่อประเมินราคาแล้วมีมูลค่าไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อขายทอดตลาดแล้วคาดว่าจะได้ราคาไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

               ข้อ ๘ เมื่อสำนักงานได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย แต่ไม่สามารถติดตามตัวบุคคลที่ต้องรับผิดได้ ให้จำหน่ายลูกหนี้ออกจาบัญชีเป็นหนี้สูญได้ เมื่อดำเนินการดังนี้
                                ๘.๑ สอบถามผลการสอบสวนในการติดตามตัวผู้กระทำผิดไปยังพนักงานสอบสวน โดยมีหนังสือลงทะเบียนตอบรับภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นหากไม่ได้รับการแจ้งผลภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่พนักงานสอบสวนได้รับหนังสือสอบถามดังกล่าว ให้สอบถามไปอีกอย่างน้อย ๒ ครั้ง แต่ละครั้งให้มีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
                                ๘.๒ หากได้รับแจ้งผลการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนมีความเห็นงดหรือยุติการสอบสวน หรือเมื่อพ้นระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น และได้ดำเนินการตาม ๘.๑ ครบถ้วนแล้ว ก็ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งผลจากพนักงานสอบสวน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒


(นางจันทรา บูรณฤกษ์)
เลขาธิการ

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
วันที่มีผลบังคับ : ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ผู้ลงนาม : นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :