• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง เรื่อง การกรอกข้อความในเครื่องหมายที่แสดงว่ามีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕  
 
   
  เรื่อง การกรอกข้อความในเครื่องหมายที่แสดงว่ามีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : เรื่อง การกรอกข้อความในเครื่องหมายที่แสดงว่ามีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : หนังสือเวียน
เนื้อหา :
ที่ พณ ๐๕๐๙/ว ๔๑๐๑
กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
๔๐๘/๔๗ อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น ๑๑
ถนนพหลโยธิน พญาไท กท. ๑๐๔๐๐

๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๘

เรื่อง การกรอกข้อความในเครื่องหมายที่แสดงว่ามีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ๕๕ บริษัท และ ผู้จัดการบริษัทสาขาประเทศไทย ๓ บริษัท

อ้างถึง หนังสือที่ พณ ๐๕๐๙/ว ๔๑๖ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๓๖

                   ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมการประกันภัยขอความร่วมมือบริษัทประกันภัยใช้ปากกาที่น้ำหมึกมีคุณสมบัติสามารถกันน้ำและกันการลบเลือน ( Water proof and fade proof ) สำหรับใช้เขียนเครื่องหมายที่แสดงว่ามีการประกันประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

                   จากการติดตามผลประกอบกับคำร้องเรียนจากผู้เอาประกันภัยจำนวนมากพบว่าบริษัทโดยเฉพาะสำนักงานสาขาหรือสำนักงานตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทยังมิได้ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใด เป็นเหตุให้ข้อความในเครื่องหมายจางหายไปจนไม่สามารถอ่านได้เมื่อถูกความร้อนจากแสงแดดในระยะเวลาอันสั้น

                   ดั้งนั้นเพื่อเป็นการให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยและสร้างภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจประกันภัยโดยส่วนรวมกรมการประกันภัยจึงขอความร่วมมือให้บริษัทพิจารณาใช้ปากกาที่มีคุณสมบัติดังกล่าวเพื่อให้ข้อความในเครื่องหมายสามารถปรากฏชัดเจนได้ตลอดระยะเวลาประกันภัย ทั้งนี้โปรดแจ้งให้สำนักงานสาขาหรือสำนักงานตัวแทนต่างๆ ทราบและให้ความร่วมมือต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ


(อ่านไม่ออก)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมการประกันภัย

สำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โทร ๖๑๙-๐๕๘๑

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๘
วันที่มีผลบังคับ :  
ผู้ลงนาม : อธิบดีกรมการประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :