• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง เรื่อง การคืนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย/ทายาทโดยธรรม  
 
   
  เรื่อง การคืนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย/ทายาทโดยธรรม
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : เรื่อง การคืนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย/ทายาทโดยธรรม
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : บันทึกข้อความ
เนื้อหา :

บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ   กรมการประกันภัย   สำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ที่             พณ. ๐๕๐๙/ว ๐๔                          วันที่                ๑๔ มกราคม ๒๕๔๐
เรื่อง        การคืนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย/ทายาทโดยธรรม
 
เรียน       หัวหน้าสำนักงานประกันภัยจังวัด/เขต
 
               ตามหนังสือที่ พณ ๐๕๐๑/ว ๙๒๗ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๓๙ กรมการประกันภัยแจ้งผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีรถที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๘(๔) ไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประสบภัยที่มิใช่ผู้ขับขี่ เมื่อกองทุนฯได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นไปแล้ว ให้ดำเนินการรับช่วงสิทธิเรียกคืนจากบุคคลผู้ที่ซึ่งต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนในกรณีที่ผู้ประสบภัยที่เป็นผู้ขับขี่ ซึ่งเป็นฝ่ายผิดหรือขับขี่รถล้มเองโดยไม่มีคู่กรณี จะเรียกคืนได้หากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เป็นเพราะความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ประสบภัยเท่านั้น สำหรับกองทุนฯ จังหวัด/เขต ที่มีการเรียกคืนค่าเสียหายเบื้องต้นจากผู้ประสบภัย (ผู้ขับขี่) ที่ดำเนินการไปแล้ว กรมการประกันภัย จะได้ดำเนินการจัดส่งคืนให้แก่ผู้ประสบภัย/ทายาทโดยธรรม รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น
               เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย/ทายาทโดยธรรม กรมการประกันภัย ขอให้สำนักงานประกันภัยจังหวัด/เขต ดำเนินการดังนี้
               ๑. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายคืนค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย/ทายาทโดยธรรม
               ๒. เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ทำหนังสือขอโอนเงินจากสำนักงานตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้                         จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๑๔ มกราคม ๒๕๔๐
วันที่มีผลบังคับ :  
ผู้ลงนาม : -
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :