• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง หนังสือเวียน เรื่อง การบอกเลิกสัญญาประกันภัยรถ  
 
   
  หนังสือเวียน เรื่อง การบอกเลิกสัญญาประกันภัยรถ
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : หนังสือเวียน เรื่อง การบอกเลิกสัญญาประกันภัยรถ
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : หนังสือเวียน
เนื้อหา :
ที่ พณ ๐๕๐๙/ว.๓๖๑
กรมการประกันภัย   กระทรวงพาณิชย์
๔๐๘/๔๗ อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น ๑๑
ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐
๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๓๙
 
เรื่อง        การบอกเลิกสัญญาประกันภันรถ
 
เรียน
 
อ้างถึง    หนังสือที่ พณ ๐๕๐๖/ว ๖๘ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๓๖
 
                ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ได้ให้บริษัทแจ้งการบอกเลิกสัญญาการประกันภัยรถให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้การปฏิบัติของบริษัทเป็นไปในแนวเดียวกัน   ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
                ปรากฏว่าในหนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญาประกันภัยรถดังกล่าว   มีหลายบริษัทที่มิได้ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันกับบริษัทตามที่ได้จดทะเบียนไว้
                ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการในการบอกเลิกสัญญาประกันภัยรถเป็นไปอย่างถูกต้องจึงให้กรรมการผู้มีอำนาจหรือพนักงานบริษัทที่ได้รับมอบอำนาจให้ลงนามแทน เป็นผู้ลงนามในการบอกเลิกสัญญาประกันภัยรถ  โดยให้บริษัทแจ้งรายชื่อผู้ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทพร้อมหนังสือมอบอำนาจให้กระทำแทนเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาประกันภัยรถ ต่อนายทะเบียน และหรือหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับมอบอำนาจ ให้บริษัทแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นต่อนายทะเบียนด้วย
                จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
                                                     
                                                             ขอแสดงความนับถือ
 
                                                            นายการุณ กิตติสถาพร
อธิบดีกรมการประกันภัย              
 

 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙
วันที่มีผลบังคับ :  
ผู้ลงนาม : นายการุณ กิตติสถาพร อธิบดีกรมการประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ : มาตรา ๓๘
หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๑๐      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :