• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง เรื่อง มติที่ประชุมเกี่ยวกับการจ่ายเงินสบทบและเงินบริจาค  
 
   
  เรื่อง มติที่ประชุมเกี่ยวกับการจ่ายเงินสบทบและเงินบริจาค
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : เรื่อง มติที่ประชุมเกี่ยวกับการจ่ายเงินสบทบและเงินบริจาค
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : หนังสือเวียน
เนื้อหา :
ที่ พณ ๐๕๐๙/๑๐๓๒ 
กรมการประกันภัย กระทรวงพานิชย์
๑๐๕๓/๑ ถนนพหลโยธิน กท. ๑๐๔๐๐
๑๖ มีนาคม ๒๕๓๗
 
เรื่อง       มติที่ประชุมเกี่ยวกับการจ่ายเงินสบทบและเงินบริจาค
 
เรียน      นายกสมาคมประกันวินาศภัย
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย       มติที่ประชุมฯ   จำนวน   ๑   ฉบับ
 
                ตามที่สมาคมประกันวินาศภัยขอให้ทบทวนการจ่ายเงินสมทบมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ พร้อมเงินบริจาค ๕% และได้มีการประชุม ณ ห้องประชุมตึกกรมการประกันภัย เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๗ ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
 
                กรมการประกันภัย ขอส่งมติที่ประชุมในเรื่องดังกล่าว มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติดังแนบมาพร้อมนี้
 
                จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดแจ้งให้บริษัทสมาชิกของสมาคมประกันวินาศภัยทุกบริษัทได้รับทราบรายงานการประชุมฯ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง
 
ขอแสดงความนับถือ


 
(นายเสริมศักดิ์   สุวัณณาคาร)
รองอธิบดี   ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการประกันภัย
ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๑๖ มีนาคม ๒๕๓๗
วันที่มีผลบังคับ :  
ผู้ลงนาม : นายเสริมศักดิ์ สุวัณณาคาร รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมการประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :