• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง หนังสือเวียน เรื่อง ให้บริษัทแจ้งการบอกเลิกสัญญาประกันภัยรถ  
 
   
  หนังสือเวียน เรื่อง ให้บริษัทแจ้งการบอกเลิกสัญญาประกันภัยรถ
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : หนังสือเวียน เรื่อง ให้บริษัทแจ้งการบอกเลิกสัญญาประกันภัยรถ
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : หนังสือเวียน
เนื้อหา :
ที่ พณ ๐๕๐๙/ว ๙๓
กรมการประกันภัย กระทรวงพานิชย์
๔๐๘/๔๔ อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น ๑๑
ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กท. ๑๐๔๐๐

๑๔ มกราคม ๒๕๔๒

เรื่อง ให้บริษัทแจ้งการบอกเลิกสัญญาประกันภัยรถ

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย           ๑. แบบการบอกเลิกสัญญาของบริษัท
                             ๒. แบบการบอกเลิกสัญญาโดยผู้เอาประกันภัย

                             ตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๕ กำหนดให้บริษัทแจ้งการบอกเลิกสัญญาต่อนายทะเบียนฯ ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

                             เพื่อให้การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์/วิธีที่กฎหมายกำหนดและเพื่อให้การปฏิบัติของบริษัททำโดยสะดวกและเป็นไปในแนวทางเดียวการ สำนักนายทะเบียนฯ พิจารณาแล้ว จึงได้ปรับปรุงหนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญาประกันภัยรถและให้บริษัทใช้แบบหนังสือการบอกเลิกสัญญาฯ และแบบการแจ้งการบอกเลิกสัญญาฯ ตามตัวอย่างที่แนบท้ายหนังสือนี้ อนึ่งในกรณีที่บริษัทเป็นผู้บอกเลิกสัญญา เมื่อบริษัทได้แจ้งบอกเลิกสัญญาแล้วให้บริษัทส่งสำเนาหนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญา พร้อมทั้งสำเนาไปรษณีย์ตอบรับต่อนายทะเบียนฯ พร้อมนี้ด้วย

                             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ(นายบรรพต หงษ์ทอง)
อธิบดีกรมการประกันภัย

 

สำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
กลุ่มงานอัตราเบี้ยประกันภัยรถ
โทร ๖๑๙๐๕๘๑, ๖๑๙-๐๕๙๐
โทรสาร ๖๑๙๐๕๘๒

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๒
วันที่มีผลบังคับ :  
ผู้ลงนาม : นายบรรพต หงษ์ทอง อธิบดีกรมการประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ : มาตรา ๔๐
หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๕ มาตรา ๑๓    
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :