• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง หนังสือเวียน เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบคำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น  
 
   
  หนังสือเวียน เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบคำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : หนังสือเวียน เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบคำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : หนังสือเวียน
เนื้อหา :
ที่ พณ ๐๕๐๙/๓๗๖๖
กรมการประกันภัย กระทรวงพานิชย์
๔๐๘/๔๗ อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น ๑๑
ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๘

เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบคำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น

เรียน นายกสมาคมประกันวินาศภัย

อ้างถึง หนังสือที่ พณ ๐๕๐๙/ว ๓๙๒๐ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๓๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนบคำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวน ๒ ฉบับ

                      ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมการประกันภัยได้กำหนดแบบคำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้บริษัทประกันวินาศภัย ถือปฏิบัติเป็นรูปแบบเดียวกัน ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
                      เพื่อให้แนบคำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าว มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงให้ยกเลิกแบบคำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (แบบ สม ๓ และ สม ๔) และให้ใช้แบบคำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น (แบบ บต ๓ และ บต ๔) ตามที่แนบมาพร้อมนี้
                      ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ เป็นต้นไป

                      จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยที่ประกอบธุรกิจรับประกันภัยรถทราบและถือปฏิบัติด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ


(นายประชา จารุตระกูลชัย)
อธิบดีกรมการประกันภัย

สำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โทร ๖๑๙-๐๕๘๕-๖

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๘
วันที่มีผลบังคับ : วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙
ผู้ลงนาม : นายประชา จารุตระกูลชัย อธิบดีกรมการประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ : มาตรา ๔๔
หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๒๐      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :