• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ข้อกำหนดสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
 
 
  ข้อกำหนดสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการพิจารณาจำหน่ายลูกหนี้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ พ.ศ. ๒๕๕๒
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ข้อกำหนดสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ข้อกำหนดสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการพิจารณาจำหน่ายลูกหนี้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ พ.ศ. ๒๕๕๒
เนื้อหา :

           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒(๒) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับข้อ ๒๘ ของระเบียบคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้่วยการเบิกจ่าย การเก็บรักษา การจัดการกองทุน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พ.ศ. ๒๕๕๒ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงได้วางข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

          ข้อ ๑ ข้อกำหนดนี้เรียกว่า "ข้อกำหนดสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการพิจารณาจำหน่ายลูกหนี้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ พ.ศ. ๒๕๕๒"

          ข้อ ๒ ข้อกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแ่ต่บัดนี้เป็นต้นไป

          ข้อ ๓ ในข้อกำหนดนี้

          "กองทุน"  หมายความว่า กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

          "สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยภาค สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเขต หรือสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจังหวัด หรือหน่วยงานอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเดียวกัน แล้วแต่กรณี

          "ลูกหนี้" หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบคคลที่ต้องรับผิดชอบคืนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นแก่กองทุน

          "เลฃาธิการ" หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

          ข้อ ๔  ให้เลฃาธิการรักษาการตามข้อกำหนดนี้

          ข้อ ๕  เมื่อสำนักงานได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย และทราบตัวลูกหนี้ให้ดำเนินการไล่เบี้ยเรียกคืน ดังนี้

                     ๕.๑ ออกคำสั่งทางปกครองเรียกให้จ่ายเงินคืนพร้อมเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ ๒๐ ของเงินที่ได้จ่ายไปภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งหรือมีหนังสือทวงถามเีรียกคืนให้ชำระหนี้โดยชอบแล้ว ตามแต่กรณี

                      ๕.๒ เมื่อลูกหนี้ได้รับคำสั่งทางปกครองหรือหนังสือทวงถามตามข้อ ๕.๑ แล้ว ละเลยหรือเพิกเฉยไม่ชำระหนี้ ให้ดำเนินการติดตามทวงถามให้ชำระหนี้อีก ๒ ครั้ง ลูกหนี้เพิกเฉยไม่ชำระหนี้ให้ดำเนินการสืบหาทรัพย์ โดยปฏิบัติดังนี้

                               (๑) มีหนังสือตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์บนที่ดินกับกรมที่ดิน

                               (๒) มีหนังสือตรวจสอบกรรมสิทธิ์รถยนต์ กับกรมการขนส่งทางบก

                               (๓) มีหนังสือขอความร่วมมือตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน

                               (๔) ออกไปสำรวจสถานะของลูกหนี้ ณ ภูมิลำเนา โดยการตรวจสอบสถานที่อยู่อาศัย ประกอบอาชีพ จากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หือผู้อยู่อาศัยข้างเคียง เพือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

          ข้อ ๖ เมื่อดำเนินการตามข้อ ๕ แล้ว ปรากฏข้อเท็จจรีิงเป็นที่ยุติ กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าลูกหนี้ไม่อยู่ในฐานะที่ชำระหนี้ได้ ก็ให้จำหไน่ายออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ

                   ๖.๑ ลูกหนี้ถึงแก่ความตาย  และไม่มีทรัพย์มรดกตกทอดแก่ทายา่ท

                   ๖.๒ ลูกหนี้ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย

                   ๖.๓ ลูกหนี้ทุพพลภาพอย่างถา่วรจนไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติได้ หรืวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน และไม่มีทรัพย์สินอื่นที่จะสามารถยึดหรืออายัดได้ตามกฎหมาย

          ข้อ ๗ เมื่อดำเนินการตามข้อ ๕ แล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าการดำเนินการไล่เบี้ยเรียกคืนไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป ก็ให้จำหน่ายออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ

                    ๗.๑ หนี้นั้นมีมูลค่าไม่เกิน ๗,๐๐๐ บาท และลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินที่จะสามารถยึดหรือาอยัดได้ตามกฎหมาย

                    ๗.๒ หนี้นั้นมีมูลค่าเกินกว่า ๗,๐๐๐ บาท และลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินที่จะสามารถยึดหรืออายัดได้ตามกฎหมาย เมื่อได้มีการดำเนินการตาม ๕.๓ (๔) อย่างน้อยปีละครั้ง ปรากฏว่ามีค่าใช้จ่ายรวมกันถึงกึ่งหนึ่งของมูลหนี้ และไม่พบทรัพย์สินที่จะสามารถยึดหรืออายัด

                    ๗.๓ กรณีลูกหนี้มีทรัพย์สินที่จะสามารถยึดหรืออายัดได้ตามกฎหมาย แต่ปรากฏว่าทรัพย์สินที่ยึดเมือ่ประเมินราคาแล้วมีมูลค่าไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อขายทอดตลาดแล้วคาดว่าจะได้ราคาไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

            ข้อ ๘ เมื่อสำนักงานได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย แต่ไม่สามารถติดตามตัวบุคคลที่ต้องรับผิดได้ ให้จำหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญได้ เมื่อดำเนินการดังนี้

                     ๘.๑ สอบถามผลการสอบสวนในการติดตามตัวผู้ประทำแผิดไปยังพนักงานสอบสวน โดยมีหนังสือลงทะเบียนตอบรับภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น หากไม่ได้รับการแจ้งผลภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่พนักงานสอบสวนได้รับหนังสือสอบถามดังกล่าว ให้สอบถามไปอีกอย่างน้อย ๒ ครั้ง แต่ละครั้งให้มีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

                     ๘.๒ หากได้รับผลการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนมีความเห็นดงหรือยุติการสอบสวน หรือเมื่อพ้นระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น และได้ดำเนินการตามข้อ ๘.๑ ครบถ้วนแล้ว ก็ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งผลมาจากพนักงานสอบสวน

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

 

(นางจันทรา  บูรณฤกษ์)

เลขาธิการ

                      

 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
วันที่มีผลบังคับ : วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ผู้ลงนาม : นางจันทรา บูรณฤกษ์
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
3     เลขที่ ICP :  7
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓๔      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :