• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๔๙/๒๕๕๔ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งนายทะเบียน ที่ ๖๑/๒๕๔๓  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๔๙/๒๕๕๔ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งนายทะเบียน ที่ ๖๑/๒๕๔๓
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๔๙/๒๕๕๔ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งนายทะเบียน ที่ ๖๑/๒๕๔๓
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

          เนื่องจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ส่งผลให้สภาพความเสี่ยงภัยเปลี่ยนแปลงไปและมีผลกระทบต่อการรับประกนภัยต่อภายในประเทศ เพื่อให้บริษัทประกันภัยสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถบริหารการจัดสรรการรับเสี่ยงภัยและการประกันภัยต่อได้อย่างเหมาะสม

         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีคำสั่ง ให้บริษัทสามารถใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามข้อ ๓ แห่งคำสั่งนายทะเบียนที่ ๖๑/๒๕๔๓ สำหรับการประกันภัยอัคคีภัยหรือการประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด รายที่มีอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) ในระยะเวลา ๓ ปี ที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของเบี้ยประกันภัย ๓ ปีรวมกัน โดยบริษัทไม่ต้องทำประกันภัยต่อในประเทศ ตามข้อ ๓ วรรค ๒ แห่งคำสั่งนายทะเบียนที่ ๖๑/๒๕๔๓ ได้ เป็นระยะเวลา ๓ เดือนนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายประเวช องอาจสิทธิกุล)

เลขาธิการ

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

นายทะเบียน

           

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔
วันที่มีผลบังคับ : วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔
ผู้ลงนาม : นายประเวช องอาจสิทธิกุล
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
6     เลขที่ ICP :  19
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :