• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การขอขยายระยะเวลาในการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต และนายหน้าประกันวินาศภัย เนื่องจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
 
   
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การขอขยายระยะเวลาในการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต และนายหน้าประกันวินาศภัย เนื่องจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ พ.ศ. ๒๕๕๔
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การขอขยายระยะเวลาในการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต และนายหน้าประกันวินาศภัย เนื่องจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้รับทราบความเดือดร้อนของตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัยที่ไม่สามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีผลมาจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และในจังหวัดต่าง ๆ

          สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงใคร่ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัยที่ใบอนุญาตสิ้นอายุตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ และมีพฤติการณ์อันจำเป็นที่เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ทำให้ไม่สามารถยื่นต่ออายุใบอนุญาตตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยมิใช่ความผิดของตน ให้ยื่นคำขอขยายระยะเวลาพร้อมคำขอต่ออายุใบอนุญาตต่อนายทะเบียนได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พฤติการณ์ที่จำเป็นสืบเนื่องจากเหตุอุทกภัยนั้นได้ส้ินสุดลง ทั้งนี้ไม่เกินวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

         จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายประเวช องอาจสิทธิกุล)

เลขาธิการ

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔
วันที่มีผลบังคับ : วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔
ผู้ลงนาม : นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
6     เลขที่ ICP :  24
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๗๒      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :