• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยพ.ศ. ๒๕๕๔  
 
   
  ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยพ.ศ. ๒๕๕๔
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยพ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๘ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๗๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

           ข้อ ๑. ประกาศนี้ เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๔"
          ข้อ ๒. ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
          ข้อ ๓. ให้ยกเลิก
          (๑) ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตให้นิติบุคคลประเภทสถาบันการเงินเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
          (๒)  ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
          (๓)  ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตให้นิติบุคคลประเภทสถาบันการเงินเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
          ข้อ ๔ ในประกาศนี้
          "คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
          "เงินกองทุน" หมายความว่า สินทรัพย์ส่วนที่เกินกว่าหนี้สินของนิติบุคคลที่ได้รับบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
          "บริษัท" หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฦฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยและหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
          "นายทะเบียน" หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผู้ซึ่งเลขาธิ้การคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย
          "สถาบันการเงิน" หมายความว่า สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน และให้หมายความรวมถึงสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

หมวด 1
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของนิติบุคคลที่จะขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

          ข้อ ๕ นิติบุคคลจะขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยตามประกาศฉบับนี้ได้ จะต้งเป็นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
          (๑) เป็นบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือสถาบันการเงิน
          (๒) มีสำนักงานใหญ่ในประเทศ
          (๓) มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
          (๔) มีผู้ถือหุ้นได้ใช้เงินในหุ้นแล้ว หรือมีทุนชำระแล้ว ไม่ต่ำกว่าสองล้านบาทแล้วแต่กรณี
          (๕) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลหรือผู้มาอำนาจในการจัดการกิจการนายหน้าประกันวินาศภัยต้องสอบความรู้ตามข้อ ๗
          (๖) มีพนักงานหรือลุกจ้างที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยเป็นผู้ทำการแทนนิติบุคคลดังกล่าว
          (๗) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยในระยะเวลาห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต

หมวด ๒

การขอรับใบอนุญาต

          ข้อ ๖ นิติบุคคลที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
          (๑) รายละเอียด หลักฐาน และข้อมุลของนิติบุคคล
                (ก) แนวนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจ นายหน้าประกันวินาศภัยในระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปีข้างหน้า เช่น เงินลงทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย ปริมาณธุรกรรม แผนการจัดการทรัพยากรบุคคลในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยของนิติบุคคล และบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นต้น
                (ข) แผนภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบบงาน บุคลากรและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ซึ่งต้องมีรายละเออียด ขั้นตอนเกี่ยวกับระบบงานอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
                ๑) การรับเบี้ยประกันภัยและการออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทให้แก่ผู้เอาประกันภัยทึกครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท
                ๒) การนำส่งเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัท
                ๓) การส่งรายงานตามแบบและรายการที่คณะกรรมการหรือนายทะเบียนกำหนด
               (ค) รายละเอียดเกี่ยวกับสำนักงานและสาขาที่จะประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย อย่างน้อยดังต่อไปนี้
                ๑) สถานที่ตั้ง
                ๒) พื้นที่ใช้สอย และอุปกรณ์สำนักงานที่เหมาะสมพร้อมดำเนินกิจการนายหน้าประกันวินาศภัยและมีสัดส่วนที่ชัดเจน
                ๓) ผู้ที่จะเป็นผู้จัดการสาขาหรือผู้บริหารสาขา ต้องได้บใสบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๓
                ๔) รายชื่อนายหน้าประกันวินาศภัยที่จะปฏิบัติงานในสำนักงานอย่างน้อยห้าคนและในแต่ละสาขาอย่างน้อยสามคน
          ทั้งนี้ นิติบุคคลไม่ต้องแสดงรายละเอียดตาม (ค) ๒) (ค) ๓) และ (ค) ๔) หากสำนักงานหรือสาขานั้นจำกัดการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาสภัยเฉพาะกรมธรรม์ประกันรายย่อย (ไมโครอินชขัวรันส์) โดยผู้ที่ประสงค์จะเอเประกันภัยต้องติดต่อทำประกันภัยกับบริษัทโดยตรง
          ข้อ ๗ เมื่อได้ยื่นคำขอรับใบอนึญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยแล้ว นิติบุคคลต้องส่งผู้แทนนิติบึคคลที่มีอำนาจลงนามผูกพันนิติตบุคคลหรือผู้มาอำนาจในการจัดการกิจการนายหน้าประกันวินาศภัยอย่างน้อยสองคน เข้ารับการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยตามที่นายทะเบียนกำหนด
          ผู้แทนนิติบุคคลที่เข้ารับการทดสอบควารู้ตามวรรคหนึ่ง ต้องเป้นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นายหน้าประกันวินาศภัยมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก่อนวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตมีความเข้าใจในการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ไม่เคยเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลหรือผู้มีอำนาจในการจัการกิจการนายหน้าประกันวินาศภัยของนิติบุคคล ที่เคยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการประกาศกำหนดในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันสอบ และไม่เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งมีอำนาจกระทำรแทนบริษัทประกันวินาสภัยหรือบริษัทประกันชีวิตในช่วงเวลาที่บริษัทนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยหรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตเว้นแต่ เป็นผู้ซึ่งนายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเชข่นว่านั้นในช่วงเวลาดังกล่าว
         ข้อ ๘ นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยให้แก่นิติบุคคลเมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศนี้ และผู้แทนนิติบุคคลที่มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลหรือผู้มีอำนาจในการจัดการกิจการนายหน้าประกันวินาศภัยได้ผ่านการทดสอบความรู้ตามข้อ ๗ และชระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว
                           
                                                                           หมวด ๓
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปในการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

          ข้อ ๙ นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประวินาศภัยต้องปฏิบัติตามแนวนโยบาย แผนงาน ระบบงาน และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้รับอนุญาต รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศนี้
           ข้อ ๑๐ นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยต้องมีผู้แทนนิติบุคคลที่มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลหรือผู้มีอำนาจในการจัดการกิจการนายหน้าประกันวินาศภัยอย่างน้อยสองคนที่ผ่านการทดสอบความรู้ตามข้ ๗ ปฏิบัติงานตลอดเวลาที่ปะกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย
          ข้อ ๑๑ การประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยโดยตรง ต้องมีผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับใบอนุญาตจให้เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยต่อต้องมีผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและผ่านการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยต่อด้วยไม่น้อยกว่าสามคน
            ข้อ ๑๒ สำนักงานและสาขาของนิติบุคคลต้องมีลักษณะสำคัญ ดังต่อไปนี้
               (๑) มีพื้นที่ใช้สอย และอุปกรณ์สำนักงานที่เหมาะสมพร้อมดำเนินกิจการนายหน้าประกันวินาศภัยและมีสัดส่วนที่ชัดเจน
               (๒) แสดงใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย มีป้ายชื่อและข้อความให้เห็นโดยชัดเจนว่าเป็นการดำเนินการในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย
               (๓) มีนายหน้าประกันวินาศภัยปฏิบัติงานประจำ ณ สำนักงานและแต่ละสาขาไม่น้อยกว่าหนึ่งคน เพื่อบริการประชาชนและให้คำชี้แจงต่อนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
               ความใน (๑) และ (๓) มิให้ใช้บังคับ หากสำนักงานหรือสาขานั้นจำกัดการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยเฉพาะกรมธรรมืประกันภัยรายย่อย (ไม่โครอินชัวรันส์) โดยผู้ที่ประสงค์จะเอาประกันภัยต้องติดต่อทำประกันภัยกับบริษัทโดยตรง
          ข้อ ๑๓ ห้ามนิติบุคคลตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะต่อไปนี้เป็นทำหน้าที่นายประกันวินาศภัย หรือบุคคลผู้ที่มีอำนาจในการจัดการกิจการนายหน้าประกันวินาศภัย
               (๑) บุคคลที่ไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
               (๒) บุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยหรือใบอนุญารตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ในระยะเวลาห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
               (๓) บุคคลที่เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ทำการแทนนิติบุคคลอื่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยในเวลาเดียวกัน
               (๔) บุคคลที่เป็นกรรมการ ผู้จัการ สมุห์บัญชี หรือพนักงานผู้ที่มีอำนาจในการจัดการกิจการของบริษัทในเวลาเดียวกัน
               (๕) บุคคลเป็นกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลอื่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยในเวลาเดียวกัน 
               (๖) บุคคลที่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโท่ษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต
               (๗) บุคคลล้มละลาย
               (๘) บุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
               (๙) บุคคลที่เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย
          ข้อ ๑๔ นิติบุคคลต้องดำรงไว้ซึ่งเงินกองทุนตลอดเวลาที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยไม่น้อยกว่าร้อยละศูฯย์จุดสองห้าของรายได้จากค่าบำเหน็จสุทธิ สำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา แต่ต้องไม่น้อยกว่าจำนวน ดังต่อไปนี้
                 (๑) หนึ่งล้านบาท สำหรับนิติบุคคลที่เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยโดยตรง
                 (๒) หนึ่งล้านบาท สำหรับนิติบุคคลที่เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยต่อ
                 (๓) หนึ่งล้านห้าแสนบาท สำหรับนิติบุคคลที่เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยโดยตรง และนายหน้าประกันวินาศภัยต่อ
          ให้ถือว่าการดำรงเงินกองทุนของสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินเป็นการดำรงเงินกองทุนตามวรรคหนึ่งแล้วและมิให้นำความในข้อ 15 มาใช้บังคับกับการดำรงเงินกองทนของนิติบุคคลที่เป็นสถาบันการเงิน
          ข้อ ๑๕ ทรัพย์สินที่ต้องดำรงไว้เนเงินกองทุนตามข้อ ๑๔ ต้องปราศจากภาระผูกพันและเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
          (๑) พันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรองค์การหรือรัฐวิสาหกิจหรือตั๋วเงินคลัง
          (๒) เงินฝากธนาคาร
          (๓) สลากออมทรัพย์ ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
          (๔) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินซึ่งตราสารหนี้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ลงทุนได้ (investment grade) ระดับ BBB ขึ้นไป
          (๕) ทรัพย์สินอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
          ข้อ ๑๖ นายหน้าประกันวินาศภัยซึ่งเนสถาบันการเงินหรือเป้นผู้ได้รับอนุญาตจาหกธนาคารแห่งประเทศไทยให้ประกอบธุรกิจบริการรับชำระเงินแทน ต้องรับชำระเบี้ยประกันภัยเข้าบัญชีบริษัทผู้รับประกันภัยเท่านั้น
         นายหน้าประกันวินาศภัยบซึ่งเป็นนิติบุคคลอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งต้องจัดให้มีบัญชีเงินฝากสถาบันกาคเงินสำหรับการรับหรือจ่ายเบี้ยประกันภัย แยกจากบัญชีที่ใช้ในการดำเนินการอื่น ๆ โดยบัญชีดังกล่าวต้องปราศจากภาระผูกพันและให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
          (๑) ฝากเบี้ยประกันภัยที่ได้รับไว้ในบัญชีเงินฝากสถาบันการเงินภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับ
          (๒) ทำหนังสือแจ้งต่อสถาบันการเงินแสดงความยินยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบข้อมูลบัญชีตามวรรคหนึ่งจากสถาบันการเงินได้โดยตรง พร้อมส่งสำเนาหนังสือแสดงึความยินยอมต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เปิดบัญชีตามวรรคหนึ่ง
          การเปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลดบัญชีเงินฝากตามวรรคสองจะต้องได้รับความเห็นของจากนายทะเบียน
          ความในวรรคสองและวรรคสามให้ใช้กับการจัดให้มีบัญชีเงินฝากสถาบันการเงินสำหรับการรคับหรือจ่ายเบี้ยประกันภัยต่อด้วยโดยอนุโลม
          ข้อ ๑๗ นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยตามข้อ ๖(๒) (ก) หรือแผนภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบบงาสน บุคลากรและเทคโนโลยีที่ใช้ใสนการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยตามข้อ ๖(๒) (ข) ให้ยื่นหนังสือขอรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และให้นายทะเบียนพิจารณาให้แล้วเสร็จพร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาให้นิติบุคคลทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือขอรับความเห็นชอบ ทั้งนี้หากนายทะเบียนมิได้แจ้งผลการพิจารณาภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่านายทะเบียนให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว  
          ข้อ ๑๘ ให้นิติบุคคลแจ้งนายทะเบียนเป็นหนังสือภายในห้าวันนับแต่วันที่ย้ายสำนักงานหรือสาขา
          ข้อ ๑๙ ให้นิติบุคคลแจ้งนายทะเบียนเป็นหนังสือภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นิติบุคคลเปลี่ยนแปลง
          (๑) ผู้ดการสาขาหรือผู้บริหารสาขาตามข้อ ๖(๒) (ค) ๓) หรือนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานตารมข้อ ๖ (๒) (ค) ๓) หรือนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานตามข้อ ๖(๒) (ค) ๔)
          (๒) รายการทางทะเบียนที่จดทะเบียนไว้ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
          ข้อ ๒๐ นิติบุคคลต้องจัดทำสมุดทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารเกี่ยวกับธุรกิจ และยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจต่อนายทะเบียน
 

หมวด ๔
การต่อใบอนุญาต
  

          ข้อ ๒๑ นิติบุคคลที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยต้องยื่นคำขอตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด
          ข้อ ๒๒ นายทะเบียนจะต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้เมื่อผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งของคณะกรรมการหรือนายทะเบียนครบถ้วน
 

หมวด ๕
การเลิกประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย

          ข้อ ๒๓ นิติบุคคลที่ประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยให้แจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันจดทะเบียนยกเลิกวัตถุประสงค์เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยพร้อมส่งคืนใบอนุญาตต่อนายทะเบียน
 

บทเฉพาะกาล

          ข้อ ๒๔ ให้ถือว่าบรรดานิติบุคคล หรือสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยที่ได้รับใบอนุญาตตามประกาศนี้
          ข้อ ๒๕ ให้นิติบุคคลตามข้อ  ๒๔ ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจตามข้อ ๖(๒) ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศนี้มีผลใช้บังคับหรือก่อนวันต่ออายุใฝบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยครั้งถัดไปแล้วแต่วันใดจะถึงหลัง
          หากนิติบุคคลดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งให้ใบอนุญาตจของนิติบุคคลหรือสถาบันการเงินนั้นสิ้นอายุ
          ข้อ ๒๖ ให้นิติบุคคลตามข้อ ๒๔ ที่มิใช่สถาบันการเงินดำรงเงินกองทุนให้ครบถ้วนตตามข้อ ๑๔ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศนี้มีผลใช้บังคับหรือก่อนวันต่ออายุใบอนุญาตเป้นนายหน้าประกันวินาศภัยครั้งถัดไปแล้วแต่วันใดจะถึงหลัง
          ในระหว่างการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง นิติบุคคลต้องดำรงเงินกองทุนตลอดเวลาไม่น้อยกว่าจำนวน ดังต่อไปนี้
          (๑) หนึ่งล้านบาท สำหรับนิติบุคคลที่เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยโดยตรง
          (๒) หนึ่งล้านบาท สำหรับนิติบุคคลที่เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยต่อ
          (๓) หนึ่งล้านห้าแสนบาท สำหรับนิติบุคคลที่เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยโดยตรง และนายหน้าประกันวินาศภัยต่อ
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 

(นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม)
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

         
 

         

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔
วันที่มีผลบังคับ : วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕
ผู้ลงนาม : นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
6     เลขที่ ICP :  24
หมายเหตุ :

หมายเหตุ เหตุผลที่ออกประกาศฉบับนี้ เพื่อให้การพัฒนาและกำกับนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นไปตามมาตราฐานสากล รวมถึงส่งเสริมให้การประกันภัยเข้าถึงประชาชนทุกระดับโดยเฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๖๘      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :