• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑/๒๕๕๕ เรื่อง ให้บริษัท ฟินิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑/๒๕๕๕ เรื่อง ให้บริษัท ฟินิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑/๒๕๕๕ เรื่อง ให้บริษัท ฟินิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

          ด้วยปรากฏหลักฐานต่อนายทะเบียนว่า บริษัท ฟินิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ดำรงเงินกองทุนไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน จัดสรรสินทรัพย์ไว้ไม่เพียงพอกับเงินสำรีองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัท จัดสรรสินทรัพย์หนุนหลังไว้ไม่เพียงพอสำหรับหนี้สินและภาระหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย ค้างจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนเป็นจำนวนมาก ไม่ส่งรายงานการดำรงเงินกองทุน และงบการเงินรายไตรมาส ตามที่กฎหมายกำหนด และรายงานทางการเงินยังขาดความน่าเชื่อถือ บริษัทจึงมีฐานะหรือการดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน
          ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ นายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จึงมีคำสั่งให้บริษัทฟินิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว และให้บริษัทดำเนินการจัดทำแผนในการแก้ไขปัญหาฐานะการเงิน และการดำเนินงาน รวมทั้งการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย โดย
          ๑. มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตามที่กฎหมายกำหนด
          ๒. จัดสรรสินทรัพย์หนุนหลังให้เพียงพอสำหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย
          ๓. ให้ยื่นรายงานประจำเดือน รายงานการดำรงเงินกองทุน และงบการเงินรายไตรมาสที่บริษัทมีหน้าที่ต้องส่งให้ถูกต้อง และครบถ้วน
          ๔. จ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ร้องเรียนกับสำนักงาน คปภ.ให้แล้วเสร็จ
          ๕. จัดให้มีระบบงานและบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความพร้อมในระบบบัญชีการเงิน ระบบการเสนอขาย ระบบการพิจารณาการรับประกันภัย ระบบการจัดการค่าสินไหทดแทน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และให้มีคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร
          ทั้งนี้ ให้บริษัทแก้ไขและดำเนินการตามเงื่อนไขข้างต้น ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                                                                              สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๕๕


                                                                                      (นายประเวศ องอาจสิทธิกุล)
                                                                                                 เลขาธิการ
                                                             คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
                                                                                                 นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
วันที่มีผลบังคับ : ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ผู้ลงนาม : นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
4     เลขที่ ICP :  14,15,16
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๕๒      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :