• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ให้บริษัทประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจของบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๕  
 
   
  ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ให้บริษัทประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจของบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๕
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ให้บริษัทประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจของบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ออกประกาสไว้ดังต่อไปนี้
          ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ให้บริษัทประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัท พ.ศ.๒๕๕๕"
          ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
          ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
          (๑) ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องให้บริษัทประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัท พ.ศ.๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑
          (๒)  ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องให้บริษัทประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัท  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓
          ข้อ ๔ ในประกาศนี้
          "คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
          "บริษัท" หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
          "นายทะเบียน" หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย
          "สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัภนัย
          ข้อ ๕ ให้บริษัทยื่นรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ต่อคระกรรมการผ่านสำนักงานทุกไตรมาสภายในสี่สอบห้าวันนับแต่วันส้นแต่ละไตรมาส (มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม)
          (๑) รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ตามแบบและรายงาน ว๑๒๑๐ และ ว๑๒๒๐
          (๒) รายงานงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตามแบบและรายงาน ว๑๓๐๐
          (๓) รายงานส่วนของเจ้าของ ตามแบบและรายการ ว๑๔๐๐
          (๔) รายงานการรับประกันวินาศภัย ตามแบบและรายการ ว๒๑๐๐
          (๕) รายงานกำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยทุกประเภท ตามแบบและรายการ ว๒๓๐๐
          (๖) รายงานกำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นจากการรับประกันอัคคีภัย ตามแบบและรายการ ว๒๓๑๐
          (๗) รายงานกำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นจากการรับประกันทางทะเลและการขนส่งประกันภัยตัวเรือและประกันภัยสินค้า ตามแบบและรายการ ว๒๓๒๐
         (๘) รายงานกำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นจากการรับประกันทางทะเลและการขนส่งประกันภัยตัวเรือ ตามแบบและรายการ ว๒๓๒๑
         (๙) รายงานกำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นจากการรับประกันทางทะเลและการขนส่งประกันภัยสินค้า ตามแบบและรายการ ว๒๓๒๒
         (๑๐) รายงานกำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นจากการรับประกันภัยรถ-โดยข้อบังคับแห่งกฎหมายและโดยความสมัครใจ ตามแบบและรายการ ว๒๓๓๐
         (๑๑) รายงานกำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นจากการรับประกันภัยรถ-โดยข้อบังคับแห่งกฎหมายตามแบบและรายการ ว๒๓๓๑
         (๑๒) รายงานกำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นจากการรับประกันภัยรถ-โดยความสมัครใจตามแบบและรายการ ว๒๓๓๒
         (๑๓) รายงานกำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นจากการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด-รวมทุกประเภทของภัยเบ็ดเตล็ดตามแบบและรายการ ว๒๓๔๐
         (๑๔) รายงานกำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นจากการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด-การประกันภัยความเสี่ยงทุกชนิด และการประกันภัยทรัพย์สิน ตามแบบและรายการ ว๒๓๔๑
         (๑๕) รายงานกำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นจากการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด-การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย ตามแบบและรายการ ว๒๓๔๒
         (๑๖) รายงานกำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นจากการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด-การประกันภัยอุบัติเหตุตามแบบและรายการ ว๒๓๔๓
          (๑๗) รายงานกำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นจากการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด-การประกันภัยสุขภาพ ตามแบบและรายการ ว๒๓๔๔
          (๑๘) รายงานกำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นจากการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด-การประกันภัยการเดินทาง ตามแบบและรายการ ว๒๓๔๕
          (๑๙) รายงานกำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นจากการรับประกันภัยอิสรภาพ ตามแบบและรายการ ว๒๓๔๖
          (๒๐)  รายงานกำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นจากการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด-อื่น ๆ ตามแบบและรายการ ว๒๓๔๗
          (๒๑) รายงานรายละเอียดค่าใช้จ่าย ตามแบบและรายการ ว ๒๕๒๐
          (๒๒) รายงานเบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัยโดยตรง ตามแบบและรายงาน ว๒๖๐๐
          (๒๓) รายงานรายได้จากการลงทุนสุทธิและรายได้จากการลงทุนค้างรับ ตามแบบและรายการ ว๓๑๐๐
          ข้อ ๗ ให้บริษัทยื่นรายงานสินทรัพย์ลงทุนและสินทรัพย์จัดสรรตามมาตรา ๒๗/๔ ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ เป็นรายเดือนภายในสิ้นเดือนถัดไป เว้นแต่เดือนที่ได้มีการยื่นรายงานตามข้อ ๕ (มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม)
          ข้อ ๘ ให้บริษัทยื่นรายงานพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้สำหรับรอบปีปฏิทินภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นรอบ
          ข้อ ๙ ให้บริษัทยื่นรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทตามข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามระบบที่สำนักงานกำหนดไว้ หากข้อมูลไม่ผ่านการตรวจสอบจากระบบคอมพิวเตอร์ตามที่กำหนดไว้ให้ถือว่าบริษัทมิได้ยื่นรายงาน
          ในกรณีที่รายงานตามข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ หรือข้อ ๘ ที่บริษัทยื่นมาไม่ถูกต้องหรือไม่มีรายการครบถ้วน นายทะเบียนมีอำนาจสั่งให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกำหนด
          ข้อ ๑๐ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถยื่นรายงานในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามระบบที่สำนักงานกำหนด ให้บริษัทมีหนังสือขอขยายระยะเวลายื่นรายงานในรูปสื่ออิเล้กทรอนิกส์ โดยแสดงเหตุผลและความจำเป็นพร้อมทั้งยื่นรายงานในรูปกระดาษ (hard copy) จำนวนสองชุดต่อนายทะเบียนก่อนส้นสุดกำหนดยื่นรายงานตามข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ หรือข้อ๘ หากนายทะเบียนเห็นสมควรจะขยายระยะเวลาก็ได้
          ข้อ ๑๑ ในการประเมินราคาในรายงานตามประกาศนี้ให้บริษณัทประเมินราคาตามที่ประกาศว่าสด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัยทีใช้บังคับ ณ วันที่แสดงฐานะการเงินและกิจการของบริษัทตามที่ปรากฏในรายงาน
          ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเนื่องจากประเทศประสบภัยพิบัติร้ายแรง หรือมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสาธารณชน ทำให้บริษัทไม่สามารถยื่นรายงานเกี่ยวกับฐานการเงินและกิจการของบริษัทได้ภายในกำหนดเลาตามข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ หรือข้อ ๘ ให้นายทะเบียนมีอำนาจขยายระยะเวลาได้ตามความจำเป็นแล้วให้รายงานคณะกรรมการทราบ

                                                                             บทเฉพาะกาล
          ข้อ ๑๓ การรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้บริษัทยังคงใช้แบบรายงานแนบท้ายประกาศคระกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องให้บริษัทประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
          ข้อ ๑๔ ในขณะที่สำนักงานไม่ได้กำหนดระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้บริษัทยื่นรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทในสื่ออิเล้กทรอนิกส์ระบบงานที่ใช้ก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยใช้แบบรายการที่มีรหัสรายการ (วXXXX) ตรงกัน ตามแบบรายงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์เดิม สำหรับแบบรายงานอื่นในประกาศนี้ที่ไม่มีรหัสรายการกำกับไว้ให้บริษัทยื่นรายงานในรูปไฟล์บันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ Microsoft Excel ในดิสเกตต์ (diskette) หรือในแผ่นซีดี (compact disc: CD) ทั้งนี้จนกว่าสำนักงานจะมีหนังสือแจ้งให้บริษัทยื่นรายงานตามระบบที่กำหนดไว้

                                                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

                                                                                                              (นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)
                                                                                                              ปลัดกระทรวงการคลัง
                                                                            ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 

 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ :  
วันที่มีผลบังคับ : วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ผู้ลงนาม : นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
4     เลขที่ ICP :  12,15
หมายเหตุ :

 เหตุผลที่ออกประกาศนี้ คือเพื่อปรับปรุงแบบรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิแนละกิจการของบริษัท่เพื่อให้มีข้อมูลสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธัการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย และปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการยื่นรายงานใหสอดคล้องกับการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัยโดยที่ยังได้รับข้อมูบที่จำเป็นในการใช้งานรายเดือนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยอยู่

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๔๙      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :