• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕  
 
   
  ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
          ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕"
          ข้อ ๒ ในประกาศนี้
          "คณะกรรมการ"  หมายความว่า คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
          "บริษัท" หมายความว่า  บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยและหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักร
          "ประกาศ คปภ." หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
          "ค่าสินไหมทดแทนน้ำท่วม" หมายความว่า ค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจ่ายหรือจะต้องจ่ายให้แก่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
          ข้อ ๓ ในระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
          (๑) การคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านการประกันภัย ให้บริษัทได้รับยกเว้นไม่ต้องนำสำรองค่าสินไหมทดแทนน้ำท่วมมาใช้ในการคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านการประกันภัย
          (๒) การคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านเครดิต ให้บริษัทได้รับยกเว้นไม่ต้องนำสินทรัพย์จากประกันภัยต่อสุทธิในส่วนที่เกี่ยวกับค่สินไหมทดแทนน้ำท่วมมาใช้ในการคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อ
          (๓) การคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว ให้บริษัทได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมูค่าสำรองส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อในส่วนที่เกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนน้ำท่วมมาใช้ในการคำนวณความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวจากการเอาประกันภัยต่อสำหรับผู้ประกันภัยต่อแต่ละราย และสำหรับความเสี่ยงรวมของผู้รับประกันภยต่อในแต่ละระดับความเสี่ยงก็ได้
          ข้อ ๔ การยกเว้นตามข้อ ๔(๒) และ (๓) สำหรับผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศต้องอยู่ในระดับความเสี่ยงระดับที่ ๑ ถึงระดับที่ ๔ ตามเอกสารแนบ ๓ ว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธัการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านเครดิตแห่งประกาศ คปภ.หรือในกรณีที่ผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออื่น นอจากที่ระบุในเอกสารแนบ ๓ สถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือนั้นต้องได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
          ข้อ ๕ บริษัทต้องนำสินทรัพย์ที่ได้จากการเรียกค่าสินไหมทดแทนเรียกเก็บทันที (Cash call) สำหรับค่าสินไหมทดแทนน้ำท่วมจากผู้รับประกันภัยต่อไปชำระให้กับเจ้าหน้าที่ตามสัญญาประกันภัยโดยเร็ว ทั้งนี้ในระหว่างรอการชำระหนี้ตามสัญญาประกันภัย บริษัทอาจนำสินทรัพย์ไปลงทุนได้เฉพาะในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน ตั๋วแลกเงินระยะสั้นที่ออกโดยธนาคาร หรือเงินฝากธนาคาร
                                                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

 

                                                                                                          (นายอารีพงษ์ ภู่ชอุ่ม)
                                                                                                          ปลัดกระทรวงการคลัง
                                                                      ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕
วันที่มีผลบังคับ :  
ผู้ลงนาม : (นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม) ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  23
หมายเหตุ :

หมายเหตุ  เหตุที่ต้องออกประกาศนี้ เนื่องจากวิกฤตการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากเกินกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรับประกันภัยตามปกติ เพื่อให้บริษัทสามารถดำรงเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านการประกันภัยในส่วนของความเสี่ยงจากสำรองค่าสินไหมทดแทน และสำหรับความเสี่ยงด้านกระจุกตัวของผู้รับประกันภัยต่อได้ จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๒๗      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :