• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๔๘/๒๕๕๔ เรื่อง ให้บริษัทประกันวินาศภัยยื่นรายงานข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการตลาด  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๔๘/๒๕๕๔ เรื่อง ให้บริษัทประกันวินาศภัยยื่นรายงานข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการตลาด
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๔๘/๒๕๕๔ เรื่อง ให้บริษัทประกันวินาศภัยยื่นรายงานข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการตลาด
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยพ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ นายทะเบียนจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
          ข้อ ๑ คำสั่งนี้เรียกว่า "คำสั่งนายทะเบียน เรื่องให้บริษัทประกันวินาศภัยยื่นรายงานข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการตลาด"
          ข้อ ๒ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งเป็นต้นไป
          ข้อ ๓ คำสั่งนี้มิให้ใช้บังคับแก่บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเฉพาะการประกันภัยต่อ
          ข้อ ๔ ให้บริษัทจัดทำและยื่นรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมทางตลาดต่อนายทะเบียน ดังต่อไปนี้
         (๑) รายงานพฤติกรรมทางการตลาดตามแบบ พตว.๒ ที่แนบท้ายคำสั่งนี้
         (๒) รายงานสถานะเรื่องร้องเรียนประกันวินาศภัยตามแบบ พตว.๒ ที่แนบท้ายคำสั่งนี้
         (๓) รายงานประเภทเรื่องร้องเรียนที่มีข้อมูลเหตุอันควรตามแบบ พตว.๓ ที่แนบท้ายคำสั่งนี้ 
         ข้อ ๕ การยื่นรายงานตามข้อ ๔ ให้บริษัทยื่นในรูปไฟล์บันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในแผ่นซีดี (compact disc : CD) ภายในกำหนดเวลา ดังต่อไปนี้
         (๑) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้บริษัทยื่นรายงานเป็น ๒ งวด คือ รายงานสำหรับงวดเดือนมกราคม-มิถุนายน และงวดเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นงวด
         (๒) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ให้บริษัทยื่นรายงานเป็นรายไตรมาส ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันส้นไตรมาส
          ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถยื่นรายงานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้บริษัทยื่นคำขออนุญาตขยายระยะเวลาต่อนายทะเบียนก่อนครบกำหนดไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน โดยบริษัทต้องระบุเหตุผล และความจำเป็นมาด้วย หากนายทะเบียนเห็นสมควร จะอนญาตขยายระยะเวลาก็ได้
                                                                                           สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

 

                                                                                                  (นายประเวช องอาจสิทธิกุล)
                                                                เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
                                                                                                           นายทะเบียน

 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ :  
วันที่มีผลบังคับ : วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ผู้ลงนาม : (นายประเวช องอาจสิทธิกุล) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
4     เลขที่ ICP :  12,13,15
หมายเหตุ :

หมายเหตุ เหตุผลที่ต้องออกคำสั่งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการติดตามและวิเคราะห์พฤติกรรมทางการตลาดสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๕๑      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :