• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๓๘/๒๕๕๔ เรื่อง ให้บริษัทประกันวินาศภัยรายงานข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียนที่ ๓๘/๒๕๕๔ เรื่อง ให้บริษัทประกันวินาศภัยรายงานข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๓๘/๒๕๕๔ เรื่อง ให้บริษัทประกันวินาศภัยรายงานข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

          เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเหมาะสมกับสภาวะธุรกิจประกันภัยในปัจจุบันเพื่อใช้ในการติดตามและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑(๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีคำสั่งให้บริษัทรายงานการรับประกันภัยจำแนกตามช่องทางการขยาย ตามที่แนบท้ายคำสั่งนี้ โดยให้บริษัทจัดทำเป็น Excel File ในรูป CD หรือ Diskette และให้รายงานต่อนายทะเบียนภายในส้นเดือนของเดือนถัดไป
          ทั้งนี้ให้เริ่มส่งรายงานตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
 

                                                                                               สั่ง ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔


                                                                                                            (นางจันทรา บูรณฤกษ์)
                                                                                                                      เลขาธิการ
                                                                             คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
                                                                                                                      นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕
วันที่มีผลบังคับ : มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ผู้ลงนาม : (นางจันทรา บูรณฤกษ์) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
4     เลขที่ ICP :  12,13,15
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๕๑      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :