• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๗/๒๕๕๕ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งนายทะเบียน ๖๑/๒๕๔๓  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๗/๒๕๕๕ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งนายทะเบียน ๖๑/๒๕๔๓
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๗/๒๕๕๕ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งนายทะเบียน ๖๑/๒๕๔๓
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

          เพื่อให้บริษัทประกันภัยสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากการรับประกันภัยและการประกันภัยต่อได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง การดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง และกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อของบริษัท รวมถึงสภาวะธุรกิจประกันภัยและความเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีคำสั่งให้ยกเลิกความในข้อ ๓ วรรคสอง แห่งคำสั่งนายทะเบียนที่ ๖๑/๒๕๔๓ เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลง อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยการประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
          ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                                                                     

                                                                                          สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕


                                                                                                  (นายประเวช   องอาจสิทธิกุล)
                                                                                                                 เลขาธิการ
                                                                         คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
                                                                                                                  นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕
วันที่มีผลบังคับ : วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕
ผู้ลงนาม : (นายประเวช องอาจสิทธิกุล) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  19
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓๐      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :