• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕  
 
   
  ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศนายทะเบียน
เนื้อหา :

           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗/๕ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๑ นายทะเบียนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
          ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศนายทะเบียน เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไชขในการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕"
          ข้อ ๒ ในประกาศนี้
          "บริษัท" หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยและความหมายรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยวินาศภัยในราชอาณาจักร
          "รายงานการดำรงเงินกองทุน" หมายความว่า รายงานการดำรงเงินกองทุนประจำปี และรายงานดำรงเงินกองทุนรายไตรมาส (เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน) ตามประกาศนายทะเบียน เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
          ข้อ ๓ ในระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
          (๑) ให้บริษัทจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนเพิ่มเติมจากวิกฤตการณ์อุทกภัยตามเอกสารแนบ ๑ ท้ายประกาศนี้ และให้รายงานการดำรงเงินกองทุนเพิ่มเติมจากวิกฤตการณ์อุทกภัยเป็นส่วนหนึ่งของแบบรายการของรายงานการดำรงเงินกองทุน
          (๒) ให้บริษัทใช้แบบคำรับรองของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามเอกสารแนบ ๒ ท้ายประกาศนี้ ในการรับรองรายงานการดำรงเงินกองทุน แทนแบบคำรับรองของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 

                                                                                           ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

 

                                                                                                            (นายประเวช องอาจสิทธิกุล)
                                                                                                                            เลขาธิการ
                                                                           คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
                                                                                                                          นายทะเบียน

 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
วันที่มีผลบังคับ :  
ผู้ลงนาม : (นายประเวช องอาจสิทธิกุล) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

         

หมวด ICP :
4     เลขที่ ICP :  12,14
หมายเหตุ :

หมายเหตุ เหตุผลที่ออกประกาศฉบับนี้ เนื่องจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้กำหนดมาตรการการกำกับธุรกิจประกันภัยอันเนื่องจากวิกฤตการณ์อุทกภัย ดังนั้น ในการจัดทำรายงานการดำรงกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัยจำต้องจัดทำให้สอดคล้องกับมาตรการดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๒๗/๕      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :