• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๗/ เรื่องให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและภัยพิบัติสำหรับที่อยู่อาศัย และอัตราเบี้ยประกันภัย (เพิ่มเติม)  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๗/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและภัยพิบัติสำหรับที่อยู่อาศัย และอัตราเบี้ยประกันภัย (เพิ่มเติม)
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๗/ เรื่องให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและภัยพิบัติสำหรับที่อยู่อาศัย และอัตราเบี้ยประกันภัย (เพิ่มเติม)
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

          ตามที่นายทะเบียนได้มีคำสั่งที่ ๖/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและภัยพิบัติสำหรับที่อยู่อาศัย และอัตราเบี้ยประกันภัย ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น
          เพื่อให้การใช้อัตราเบี้ยประกันภัยสอดคล้องกับความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติและกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและภัยพิบัติสำหรับที่อยู่อาศัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ วรรคสองและมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีคำสั่งให้ยกเลิกความในข้อ ๓ แห่งคำสั่งนายทะเบียนที่ ๖/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันพิบัติ กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและภัยพิบัติสำหรับที่อยู่อาศัย และอัตราเบี้ยประกันภัย ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
          "ข้อ ๓ ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ และกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและภัยพิบัติสำหรับที่อยู่อาศัย ตามเอกสารที่แนบท้ายคำสั่งนี้"
          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                                                                         สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

                                                                                           

                                                                                             (นายประเวช  องอาจสิทธิกุล)
                                                                                                        เลขาธิการ
                                                                       คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
                                                                                                      นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ 15 พฤษภาคม 2555
วันที่มีผลบังคับ : ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ผู้ลงนาม : (นายประเวช องอาจสิทธิกุล) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  19
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๒๙      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :