• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๖/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบเอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๖/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบเอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๖/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบเอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ วรรคสอง และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้
          ข้อ ๑ คำสั่งนี้เรียกว่า "คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๖/๒๕๕๕ เรื่องให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้ายและอัตราเบี้ยประกันภัย"
          ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
          (๑) คำสั่งนายทะเบียน ๙/๒๕๔๙ เรื่องให้ใช้เอกสารประกอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัยของเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ลงวยันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙
          (๒) คำสั่งนายทะเบียนที่ ๓๖/๒๕๕๑ เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย อัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย และกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยแบบประหยัด ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
          (๓) แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย รวมกลุ่มภัยธรรมชาติและภัยก่อการร้าย และอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย (รวมกลุ่มภัยธรรมชาติ ภัยก่อการร้ายและการจราจล) 
          ข้อ ๓ ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัยที่แนบท้ายคำสั่งนี้ ดังต่อไปนี้
          ๓.๑ กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองทรัพย์สินจากภัยธรรมชาติทั่วไปและภัยพิบัติส่วนเกินกองทุน ใบคำขอเอาประกันภัยเอกสารแนบท้าย (แบบ ธพ.๑.๐๐- แบบ ธพ ๑.๐๗) และอัตราเบี้ยประกันภัย
          ๓.๒ เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองภัยพิบัติส่วนเกินกองทุนสำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและภัยพิบัติ สำหรับที่อยู่อาศัย (แบบ อค.๑.๑๖) และอัตราเบี้ยประกันภัย
          ๓.๓ เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองภัยเพิ่มเติม (แบบ  อค.๑.๑๖) และอัตราเบี้ยประกันภัย
          ๓.๔ เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการจำกัดเงินความรับผิดสำหรับภัยจากน้ำท่วม ภัยจากลมพายุ ภัยจากแผ่นดินไหว ภัยจากลูกเห็บ กลุ่มภัยธรรมชาติ (แบบ ทส.๑.๐๐ - แบบ ทส.๑.๐๕) และอัตราเบี้ยประกันภัย
          ๓.๕ เอกสารประกอบแสดงรายละเอียดการประกันภัย
          ๓.๖  หนังสือคุ้มครองชั่วคราว        

         ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                                                                          สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

 

                                                                                                      (นายประเวช  องอาจสิทธิกุล)
                                                                                                                  เลขาธิการ
                                                                            คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
                                                                                                                 นายทะเบียน

                                     

     

 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
วันที่มีผลบังคับ : ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ผู้ลงนาม : (นายประเวช องอาจสิทธิกุล) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  19
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๒๙      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :