• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๕  
 
   
  ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ (๓) และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
           ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๕”
           ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
           ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
          (๑) คำสั่งนายทะเบียนที่ ๙/๒๕๔๗ เรื่อง ให้บริษัทยื่นรายงานการรับเสี่ยงภัยไว้ในระเทศ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗
          (๒) ประกาศนายทะเบียน เรื่อง การประกันภัยต่อ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗
          ข้อ ๔ ในประกาศนี้
          “นายทะเบียน” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย
           “บริษัท” หมายความว่า บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย และให้หมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
         "สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
          ข้อ ๕  ให้บริษัทจัดทำกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ (reinsurance management strategy) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
         
กลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อตามวรรคหนึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ และต้องมีสารถสำคัญอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
          (๑
)   นโยบายการประกันภัยต่อและการบริหารความเสี่ยงด้านการประกันภัยต่อของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท โดยระบุความเสี่ยงที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับการประกันภัยต่อ และการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว
         
(๒)   กระบวนการในการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ การกำหนดสัดส่วนในการรับเสี่ยงภัยไว้เอง ส่วนเอาประกันภัยต่อ และส่วนการรับประกันภัยต่อ (assumed reinsurance) 
         
(๓)   กระบวนการติดตามผล ตรวจสอบ และทบทวนการทำประกันภัยต่อ 
         
(๔)   รายชื่อผู้บริหารและหน่วยงานของบริษัทที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ
         
ให้บริษัทจัดส่งกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อของปีปฏิทินถัดไปต่อนายทะเบียนภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี และภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ ทั้งนี้ การส่งครั้งแรก ให้บริษัทจัดส่งภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
          ในกรณีที่เห็นสมควร นายทะเบียนอาจสั่งให้บริษัทแก้ไขกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อตามวรรคหนึ่งได้
          ข้อ ๖ ริษัทต้องปฏิบัติตามกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อตามที่กำหนดในข้อ 5 รวมทั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันภัยต่อตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้
             ข้อ ๗ บริษัทสามารถเอาประกันภัยต่อกับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อในประเทศได้ตามสัดส่วนที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทผ่านการเอาประกันภัยต่อเป็นสำคัญ 
             ข้อ ๘ รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันภัยต่อตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้
 
             (๑) กรณีสัญญาประกันภัยต่อเฉพาะราย (facultative reinsurance) บริษัทสามารถเอาประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยต่อ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ตำกว่าระดับ ๔ ตามที่กำหนดไว้ในตารางได้ตามสัดส่วนที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทผ่านการเอาประกันภัยต่อเป็นสำคัญ
             (๒) กรณีสัญญาประกันภัยต่อตามสัญญา (treaty reinsurance) บริษัทสามารถเอาประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยต่อ ตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ในตาราง ดังต่อไปนี้

                                                                                                     ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

 

                                                  (นาย อารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม)

                                                 ปลัดกระทรวงการคลัง
                                                        ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

 

 

ระดับ

อันดับความน่าเชื่อถือ

ของผู้รับประกันภัยต่อในต่างประเทศ

ณ วันที่ทำสัญญาประกันภัยต่อ

สัดส่วนของเบี้ย  

เอาประกันต่อต่างประเทศทุกราย

ต่อเบี้ยเอาประกันต่อต่างประเทศ

Standard & Poor’s

Moody’s

AM Best

Fitch

 

หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือที่สำนักงานยอมรับ

1

AAA

Aaa

A++

AAA

 

      ไม่จำกัด

 

 

 

2

AA+

AA

AA-

Aa1

Aa2

Aa3

A+

AA+

AA

AA-

3

A+

A

A-

A1

A2

A3

 

A

A-

A+

A

A-

4

BBB+

BBB

BBB-

Baa1

Baa2

Baa3

 B++

B+

BBB+

BBB

BBB-

 

ไม่เกินร้อยละ ห้าสิบ

 

         ในกรณีที่ผู้รับประกันต่อต่างประเทศ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือมากกว่าหนึ่งอันดับ ให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
        
(๑)   กรณีที่ผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสองอันดับที่แตกต่างกัน ให้ใช้อันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่า
        
(๒)   กรณีที่ผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือมากกว่าสองอันดับความน่าเชื่อถือที่แตกต่างกัน ให้นำอันดับความน่าเชื่อถือสูงที่สุดสองอันดับแรกมาเปรียบเทียบ และใช้อันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่า
        
ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับประกันภัยต่อในต่างประเทศ ตามวรรคหนึ่ง ปรับลดลงจนทำให้การเอาประกันภัยต่อไม่เป็นไปตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ในตาราง ให้บริษัทดำเนินการเปลี่ยนผู้รับประกันภัยต่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง เมื่อถึงกำหนดการต่ออายุสัญญาประกันภัยต่อ
         ข้อ ๙ ห้ามบริษัททำสัญญาประกันภัยต่อทางการเงิน (financial reinsurance) หรือสัญญาประกันภัยต่อแบบจำกัด (finite reinsurance) ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
         (๑) มีการลงรายการทางการเงิน เบี้ยประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทและผู้รับประกันภัยต่อโดยไม่มีการชำระเงิน หรือชำระเงินเพียงบางส่วน รวมถึงมีธุรกรรมทางการเงินอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยต่อ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการแสดงฐานะการเงินและนำไปสู่การบิดเบือนฐานะการเงินที่แท้จริงของบริษัท
          (๒)   ให้ความคุ้มครองย้อนหลัง (retrospective provisions) สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว และคู่สัญญาไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายทราบความเสียหายแล้ว ซึ่งกำหนดให้คู่สัญญามีสิทธิและภาระผูกพันในอนาคต โดยที่เบี้ยประกันภัยต่อหรือค่าบำเหน็จคำนวณจากระยะเวลาและจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว
         (๓) ไม่มีการโอนความเสี่ยงจากการรับประกันภัย (insurance risk) ที่มีนัยสำคัญ เช่น ความคุ้มครองจากสัญญาประกันภัยต่อไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยอาจพิจารณาจากจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนและระยะเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของผู้รับประกันภัยต่อให้แก่บริษัท เป็นต้น
         ข้อ ๑๐ เมื่อบริษัทได้เอาประกันภัยต่อตามสัญญา (treaty reinsurance) กับผู้รับประกันภัยต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้บริษัทส่งสำเนาสลิปประกันภัยต่อ reinsurance slip) ต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สัญญาประกันภัยต่อนั้นมีผลบังคับ  และส่งสำเนาสัญญาประกันภัยต่อ รวมทั้งส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) เมื่อนายทะเบียนร้องขอ 
          ข้อ ๑๑ ให้บริษัทจัดส่งรายงานการจัดทำการประกันภัยต่อตามแบบ รายการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่นายทะเบียนประกาศกำหนด
          ข้อ ๑๒  ในกรณีสัญญาประกันต่อที่บริษัทเอาประกันภัยต่อไว้กับผู้รับประกันภัยต่อในต่างประเทศก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๘ เมื่อถึงกำหนดการต่ออายุสัญญาประกันภัยต่อครั้งแรกนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้บริษัทดำเนินการเปลี่ยนผู้รับประกันภัยต่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๘

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
วันที่มีผลบังคับ : นับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ผู้ลงนาม : (นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม) ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  12,15
หมายเหตุ :

          เหตุผลที่มีการออกประกาศนี้ เพื่อให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีการประกันภัยต่ออย่างเป็นระบบ และคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อโดยพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อันจะส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกอบกับเพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากการรับประกันภัยและการประกันภัยต่อได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง การดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงและกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อของบริษัทประกันภัย จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๔๙      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :