• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๘/๒๕๕๕ เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล แบบอัตโนมัติ (File and Use)  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๘/๒๕๕๕ เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล แบบอัตโนมัติ (File and Use)
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๘/๒๕๕๕ เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล แบบอัตโนมัติ (File and Use)
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนออกคำสั่ง ดังต่อไปนี้
          ข้อ ๑. คำสั่งนี้ เรียกว่า "คำสั่งนายทะเบียน เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล แบบอัตโนมัติ (File and Use)
          ข้อ ๒ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
          ข้อ ๓ อัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล แบบอัตโนมัติ (File and Use) ที่บริษัทยื่นขอรับความเห็นชอบต่อนายทะเบียน หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ปรากฎท้ายคำสั่งนี้ ให้ถือว่าอัตราเบี้ยประกันภัยนั้นได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนนับแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประทับตรารับเรื่องขอรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าว
          ข้อ ๔ อัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล ที่แตกต่างไปจากกำหนดไว้ในข้อ ๓ ให้บริษัทยื่นขอรับความเห็นชอบต่อนายทะเบียน พร้อมทั้งเอกสารประกอบดังต่อไปนี้ และเมื่อนายทะเบียนให้ความเห็นชอบแล้ว บริษัทจึงนำออกไปใช้ได้
          (๑) คำขอรับความเห็นชอบจากกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย จำนวนหนึ่งชุด
          (๒) ใบอัตราเบี้ยประกันภัย จำนวนสามชุด และเอกสารแสดงวิธีการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย จำนวนหนึ่งชุด
          (๓) สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมอัตราเบี้ยประกันภัย จำนวนหนึ่งชุด
 

                                                                                                      สั่งณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 

 

                                                                                                          (นายประเวช  องอาจสิทธิกุล)
                                                                                                                       เลขาธิการ
                                                                                  คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
                                                                                                                      นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕
วันที่มีผลบังคับ : ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ผู้ลงนาม : (นายประเวช องอาจสิทธิกุล) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
6     เลขที่ ICP :  19
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓๐      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :