• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๒๗/๒๕๕๕ เรื่อง ให้บริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๒๗/๒๕๕๕ เรื่อง ให้บริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๒๗/๒๕๕๕ เรื่อง ให้บริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

          ด้วยปรากฏหลักฐานต่อนายทะเบียนว่า บริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด ไม่ส่งงบการเงินประจำปีตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ไม่มีระบบควบคุมกรมธรรม์ประกันภัย การจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัย ไม่บันทึกรายการรับประกันภัยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และไม่สามารถแสดงให้ปรากฏหลักฐานที่น่าเชื่อถือของรายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่มีจำนวนสูงมาก เพิกเฉยละเลยและฝ่าฝืนคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นการดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน
          นายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงมีคำสั่งให้บริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว โดยบริษัทจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับฐานะและการดำเนินการให้ให้แล้วเสร็จ ทั้งต้องจัดให้มีการดำเนินการในกรณีดังต่อไปนี้
          ๑. จัดให้มีระบบการบริหารงานบุคคล ระบบบัญชี ระบบการเงิน ระบบการเสนอขาย ระบบการพิจารณารับประกันภัย ระบบการจัดการค่าสินไหมทแทน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการตรวจสอบและระบบควบคุมภายใน รวมถึงต้องจขัดให้มีคู่มือการปฏิบัติของพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร
          ๒. จัดให้มีระบบควบคุมการจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัย ระบบการบันทึกบัญชีและสมุดทะเบียน ระบบการเยกเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัยที่มีความรัดกุมชัดเจน โปร่งใส สามารถติดตามตรวจสอบได้ โดยเป็นตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          ๓. บริษัทจะต้องดำเนินการสำรวจตรวจสอบและจัดทำรายงานจำนวนกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทได้จำหน่ายไ และเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยให้ครบถ้วน ทั้งบริษัทจะต้องเรียกคืนกรมธรรม์ประกันภัยที่เป็นยอดค้างจำหน่ายจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกลับคืนครบตามจำนวนที่จัดพิมพ์
           ๔. บริษัทจะต้องยื่นงบการเงินและรายงานการดำรงเงินกองทุนที่มีผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด ทั้งจะต้องดำเนินการและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          ๕. บริษัทต้องดำเนินการตามเงื่อนไขให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ หรือจนกว่านายทะเบียนด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                                                                                                  สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕


                                                                                                         (นายประเวช องอาจสิทธิกุล)
                                                                                                                        เลขาธิการ
                                                                                คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
                                                                                                                         นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
วันที่มีผลบังคับ : วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ผู้ลงนาม : (นายประเวช องอาจสิทธิกุล) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  14,15,16
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๕๒      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :