• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดการจ่ายเงินอื่นของบริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด ที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการขั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๕  
 
   
  ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดการจ่ายเงินอื่นของบริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด ที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการขั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๕
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดการจ่ายเงินอื่นของบริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด ที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการขั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศนายทะเบียน
เนื้อหา :

          ตามที่นายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้มีคำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๗/๒๕๕๕ เรื่อง ให้บริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ไปแล้วนั้น
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีประกาศดังนี้
          ๑. ให้ประกาศนี้ "บริษัท" หมายถึง บริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด
          ๒. ให้บริษัทรายงานเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน เพื่อทราบถึงบรรดาเจ้าหน้าและลูกหนี้ทั้งหมดของบริษัท ภายใน ๓๐ วัน นังบแต่ได้รับหนังสือฉบับนี้
          ๓. ห้ามมิให้กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทสั่งจ่ายเงินของบริษัท หรือทำการเคลื่อนย้ายหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท เว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทตามปกติ
          ๔. นายทะเบียนกำหนดให้บริษัทสามารถจ่ายเงินโดยความเห็นชอบของนายทะเบียน หรือผู้ได้รับมอบหมายจากนายทะเบียนได้ดังต่อไปนี้
               ๔.๑ การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยโดยตรง
               ๔.๒ การจ่ายเงินคืนค่าเบี้ยประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัย
               ๔.๓ การจ่ายค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
               ๔.๔ การจ่ายค่าสื่อสาร เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร
               ๔.๕ การจ่ายค่าภาษี ค่าอากร หรือค่าภาษีอากร ตามที่กฎหมายกำหนด
               ๔.๖ การจ่ายค่าธรรมเนียม และค่าปรับ
               ๔.๗ การจ่ายตามความจำเป็นเพื่อเร่งรัดติดตามหรือเรียกคืนหนี้สินค้างจ่ายของบริษัท
               การเบิกจ่ายเงินในกรณีที่มีความจำเป็นนอกเหนือจาก ๔.๑ ถึง ๔.๗ ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน โดยมีเหตุผลความจำเป็น พร้อมเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน
          ๕. การจ่ายเงินตามข้อ ๓ และข้อ ๔ ข้างต้น ให้บริษัทเสนอเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุมัติต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่นายทะเบียนมอบหมาย ทั้งนี้ ขบวนการหรือวิธีการในขออนุมัติ ให้เป็นไปตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่นายทะเบียนมอบหมายกำหนด
          ๖. มอบหมายให้บุคคลผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้ให้ความเห็นชอบการจ่ายเงิน ตามข้อ ๓ และ ๔ โดยบุคคลดังกล่าวต้องลงลายมือชื่อร่วมกันอย่างน้อย ๒ คน 
                ๖.๑ นางนุชนิจ สุริยจันทราทอง          ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายตรวจสอบ ๔
                ๖.๒ นางสาวจารุณีย์ สุขสมสังข์          ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายตรวจสอบ ๕
                ๖.๓ นางสาวพุทธภรณ์ วงศ์รอด          ผู้อำนวยการฝ่ายประกันภัยต่อ
                ๖.๔ นางสาวดนยรัตน์ แสงสว่าง         ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาตัวแบบเงินกองทุน
                ๖.๕ นางสาวกิรณา กรวิทธนกิจ          ผู้อำนวยการสำนักการเงินและบัญชี
                ๖.๖ นายทรงพล กลิ่นรัตน์                   ผู้อำนวยการส่วนอาวุโส ส่วนคดี ๒/๓
                ๖.๗ นางสาวกุลธิดา สุวรพันธ์             ผู้อำนวยการส่วนบริหารและประเมินผล ๒/๑
                ๖.๘ นายยศวัจน์ แถมใหม่                   ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์และวางแผนการกำกับผลิตภัณฑ์ประเภททรัพย์สิน
                ๖.๙ นางสาวสุชา อังคภากรณ์กุล        ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนากฎหมาย ๒/๑
                ๖.๑๐ นายชนมาชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ           ผู้อำนวยการส่วนคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ๓/๒
 
                 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                                                                               ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 

                                                                                                          (นายประเวช องอาจสิทธิกุล)
                                                                                                                         เลขาธิการ
                                                                               คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
                                                                                                                         นายทะเบียน 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
วันที่มีผลบังคับ : วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ผู้ลงนาม : (นายประเวช องอาจสิทธิกุล) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  15
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๕๔      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :