• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยเปิดทำการติดต่อกับประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
 
   
  ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยเปิดทำการติดต่อกับประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยเปิดทำการติดต่อกับประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
          ข้อ ๑ บริษัทประกันวินาศภัยต้องเปิดทำการติดต่อกับประชาชนทุกวัน เว้นแต่วันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดดังต่อไปนี้ บริษัทจะเปิดทำการก็ได้
          ๑. วันอังคาร         ๑              มกราคม                     วันขึ้นปีใหม่
          ๒. วันจันทร์           ๒๕          กุมภาพันธ์                  วันมาฆบูชา
          ๓. วันจันทร์           ๘            เมษายน                      ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
                                                                                       มหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันที่ ๖ เม.ย.)
          ๔. วันจันทร์           ๑๕          เมษายน                     วันสงกรานต์
          ๕. วันอังคาร          ๑๖          เมษายน                      ชดเชยวันสงกรานต์ (วันที่ ๑๓-๑๔ เมษายน)
          ๖. วันพุธ               ๑            พฤษภาคม                  วันแรงงานแห่งชาติ
          ๗. วันจันทร์           ๖            พฤษภาคม                  ชดเชยวันฉัตรมงคล (วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
          ๘. วันศุกร์              ๒๔         พฤษภาคม                  วันวิสาขบูชา
          ๙. วันจันทร์            ๒๒         กรกฎาคม                    วันอาสาฬหบูชา
          ๑๐.วันจันทร์           ๑๒          สิงหาคม                      วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
                                                                                        พระบรมราชินีนาถ
          ๑๑.วันพูธ               ๒๓         ตุลาคม                        วันปิยมหาราช
          ๑๒.วันพฤหัสบดี      ๕           ธันวาคม                      วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
          ๑๓.วันอังคาร           ๑๐         ธันวาคม                      วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
          ๑๔.วันอังคาร           ๓๑         ธันวาคม                      วันสิ้นปี
          ข้อ ๒ สาขาของบริษัทประกันวินาศภัยในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสตูล จะปิดทำการในวันตรุษอีดิ้ลฟิตริ (วันรายอปอซอ) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรีอีกหนึ่งวันก็ได้
          ข้อ ๓ เวลาเปิดทำการของบริษัทประกันวินาศภัย ให้เปิดทำการไม่น้อยกว่าระยะเวลาตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึง ๑๖.๓๐ น.ก็ได้ เว้นแต่วันเสาร์จะเปิดทำการไม่น้อยกว่าระยะเวลาตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.ก็ได้
          ข้อ ๔ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้มีวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติม บริษัทจะปิดทำการก็ได้ แต่บริษัทต้องจัดให้มีพนักงานที่มีหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุตรวจสอบอุบัติเหตุและเจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทนประจำอยู่ที่บริษัทและสำนักงานสาขาของบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์และผู้ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย


                                                                             ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕


                                                                                       (นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)
                                                                                       ปลัดกระทรวงการคลัง
                                                                  ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
วันที่มีผลบังคับ :  
ผู้ลงนาม :  
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  15
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓๘      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :