• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๓๕/๒๕๕๕ เรื่อง ให้บริษัทประกันวินาศภัยยื่นรายงานข้อมูลการรับประกันภัยพิบัติ  
 
 
  คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๓๕/๒๕๕๕ เรื่อง ให้บริษัทประกันวินาศภัยยื่นรายงานข้อมูลการรับประกันภัยพิบัติ
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๓๕/๒๕๕๕ เรื่อง ให้บริษัทประกันวินาศภัยยื่นรายงานข้อมูลการรับประกันภัยพิบัติ
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑(๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ นายทะเบียนจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้
          ข้อ ๑ คำสั่งนี้เรียกว่า "คำสั่งนายทะเบียนที่ ๓๕/๒๕๕๕ เรื่องให้บริษัทประกันวินาศภัยยื่นรายงานข้อมูลการรับประกันภัยพิบัติ"
          ข้อ ๒ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งเป็นต้นไป
          ข้อ ๓ "นายทะเบียน" หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย
          "บริษัท" หมายความว่า บริษัทประกันวินาศภัยคต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
          "สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่เงสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
          ข้อ ๔ ให้บริษัทที่รับประกันภัยพิบัติภายใต้พระราชกำหนดกองทุนส่งเสนริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ.๒๕๕๕
จัดทำและยื่นรายงานข้อมูลการรับประกันภัยพิบัติเป็นายเดือนภายในสิ้นเดือนถัดไปตามแบบที่แนบท้ายคำสั่งนี้
          สำหรับการรับประกันภัยพิบัติภายใต้พระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ.๒๕๕๕ จัดทำและยื่นรายงานข้อมูลการรับประกันภัยพิบัติเป็นรายเดือนภายในสิ้นเดือนถัดไปตามแบบที่แนบท้ายคำสั่งนี้ 
          สำหรับการรับประกันภัยพิบัติภายใต้พระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ.๒๕๕๕ ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ ให้บริษัทจัดทำและยื่นรายงานการรับประกันภัยพิบัติตามวรรคหนึ่งภายในสองเดือนนับแต่วันที่ในคำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ
          ข้อ ๕ ให้บริษัทยื่นรายงานตามข้อ ๔ ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อนายทะเบียนตามระบบที่สำนักงานกำหนดไว้ หากข้อมูลไม่ผ่านการตรวจสอบจากระบบคอมพิวเตอร์ตามที่กำหนดไว้ ให้ถือว่าบริษัทมิได้ยื่นรายงานดังกล่าว
           ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถยื่นรายงานตามข้อ ๔ ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้บริษัทยื่นคำขออนุญาตขยายระยะเวลาต่อนายทะเบียนก่อนสิ้นสุดระยะเวลานั้นได้ โดยต้องระบุเหตุผลและความจำเป็นมาด้วย หากนายทะเบียนเห็นสมควรจะอนุญาตขยายระยะเวลาก็ได้
           ในกรณีที่รายงานตามข้อ ๔ ที่ยื่นมาไม่ถูกต้องหรือไม่มีรายการครบถ้วน นายทะเบียนมีอำนาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

                                                                          สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

 

                                                                                 (นายประเวช  องอาจสิทธิกุล)
                                                                                            เลขาธิการ
                                                             คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
                                                                                             นายทะเบียน

 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
วันที่มีผลบังคับ :  
ผู้ลงนาม : (นายประเวช องอาจสิทธิกุล) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  12,13,15
หมายเหตุ :

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้ประกาศฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ ซึ่งเป็นนโยบายภาครัฐและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน ดังนั้น เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกันภัยพิบัติได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องออกคำสั่งนี้

 
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๕๑      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :