• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ เงินสำรองสำหรับค่าสินไหมทดแทน และเงินสำรองื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕  
 
   
  ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ เงินสำรองสำหรับค่าสินไหมทดแทน และเงินสำรองื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ เงินสำรองสำหรับค่าสินไหมทดแทน และเงินสำรองื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ วรรคสอง และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศ-ภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
          ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ เงินสำรองสำหรับค่าสินไหมทดแทน และเงินสำรองอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕"
          ข้อ ๒ ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
          ข้อ ๓ ในประกาศนี้
          "บริษัท" หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยและให้หมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยในราชอาณาจักร
          "ค่าสินไหมทดแทนน้ำท่วม" หมายความว่า ค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจ่ายหรือจะต้องจ่ายให้แก่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภยอันเกิดจากน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
          "เงินค้างรับเฉพาะส่วนของค่าสินไหมทดแทนน้ำท่วมที่เรียกคืนจากบริษัทรับประกันภัยต่อ" หมายความว่า ค่าสินไหมทดแทนน้ำท่วมส่วนที่บริษัทได้จ่ายให้ผู้เอาประกันภัยเรียบร้อยแล้วและอยู่ในระหว่างเรียกคืนจากบริษัทรับประกันภัยต่อ
          ข้อ ๔ ในระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
          (๑) การจัดสรรเงินสำรองสำหรับค่าสินไหมทดแทนน้ำท่วม ให้บริษัทจัดสรรเงินสำรองสำหรับค่าสินไหมทดแทนน้ำท่วมไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของสำรองค่าสินไหมทดแทนน้ำท่วมสุทธิ
          (๒) ให้นำเบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัยโดยตรง และเงินค้างรับเฉพาะส่วนของค่าสินไหมทดแทนน้ำท่วมที่เรียกคืนจากบริษัทรับประกันภัยต่อ มาใช้ในการจัดสรรเงินสำรองตามข้อ ๑๕ แห่งประกาศคระกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้เงินสำรองสำหรัยค่าสินไหมทดแทน และเงินสำรองื่นของบริษณัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ของบริษัทที่มีค่าสินไหมทดแทนน้ำท่วม โดยอนุโลม
          ข้อ ๕ ให้บริษัทแสดงรายการเบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัยโดยตรงและเงินค้างรับเฉพาะส่วนของค่าสินไหมทดแทนน้ำท่วมที่เรียกึคืนจากบริษัทรับประกันภยต่อตามข้อ ๔(๒) โดยระบุในช่องหมายเหตุที่ปรากฏในรายงานสินทรัพย์จัดสรรที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องให้บริษัทประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
 

                                                                                 ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

 

                                                                                                 (นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม)
                                                                                                   ปลัดกระทรวงการคลัง
                                                           ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
วันที่มีผลบังคับ :  
ผู้ลงนาม : (นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม) ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  12,15
หมายเหตุ :

เหตุที่ต้องออกประกาศนี้ เนื่องจากวิกฤติการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากเกินกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรับประกันภัยตามปกติ เพื่อให้บริษัทสามารถจัดสรรทรัพยากรทางการเงินของบริษัทที่มีอยู่ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๔๙      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :