• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศนายทะเบียน เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕  
 
   
  ประกาศนายทะเบียน เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศนายทะเบียน เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศนายทะเบียน
เนื้อหา :

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗/๕ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ นายทะเบียน ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
          ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศนายทะเบียน เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕"
          ข้อ ๒ ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
          ข้อ ๓ ให้ยกเลิกแบบรายการรายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือนตามเอกสารแนบ ๓ ที่แนบท้ายประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื้อนไขในการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทันของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศฯ. ๒๕๕๔ และให้ใช้แบบรายการรายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือนตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้แทน
           ข้อ ๔ ให้ยกเลิกแบบรายการรายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือนตามเอกสารแนบ ๓ ที่แนบทื้ยผประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้แบบรายการรายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือนตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้แทน
          "(ค) รายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือน ให้ใช้แบบรายการตามเอกสารแนบ ๑ แนบท้ายประกาศนี้ โดยไม่ต้องมีคำรับรองของผู้อบบัญชี และคำรับรองของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยประกันภัย หรือแบบรายการตามเอกสารแนบ ๓ แนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้เลือกใช้แบบรายการใดแล้วให้ใชเบบรายการนั้นตลอดไป จะเปลี่ยนแปลงได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน"
           ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
           "ข้อ ๖ ในกรณีที่บริษัทมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ำกว่าอัตราดังต่อไปนี้ ให้บริษัทเสนอรายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือนตามข้อ ๔ (๓) โดยใช้แบบรายการตามเอกสารแนบ ๒ แนบท้ายประกาศนี้ ที่รับรองความถูกต้องของข้อมูลในรายงานโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือผู้จัดการสาขาของบริษัท ต่อนายทะเบียนเป็นประจำทุกเดือน จนกว่านายทะเบียนจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ การจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนประจำปีตามข้อ ๔ (๑) และรายงานการดำรงเงินกองทันรายไตรมาสตามข้อ ๔ (๒) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขตามข้อ ๕ เดิม
          (๑) ตั้งแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ อัตราร้อยละหนึ่งร้อยยี่สิบห้า
          (๒) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป อัตราร้อยละหนึ่งร้อยสี่สิบ"

          

                                                                              ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
 

                                                                                            (นายประเวช  องอาจสิทธิกุล)
                                                                                                        เลขาธิการ
                                                                   คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
                                                                                                        นายทะเบียน

 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
วันที่มีผลบังคับ : ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ผู้ลงนาม : (นายประเวช องอาจสิทธิกุล) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
4     เลขที่ ICP :  12
หมายเหตุ :

          เหตุผลที่ออกประกาศฉบับนี้ เพื่อปรับปรุงวิธีการคำนวณเงินกองทุนรายเดือนตามที่ปรากฏในรายงานให้มีความเหมาะสมและสามารถสะท้อนเงินกองทุนระหว่างไตรมาสที่อาจมีค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เช่น กรณีเหตุการณ์อุทกภัย เป็นต้น และเพื่อให้การดำเนินการแทรกแซงบริษัทกรณีระดับเงินกองทุนต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดมีความคล่องตัวในทางปฏิบัติ จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๒๗/๕      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :