• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๗๒/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความเอกสารแนบท้ายสำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินที่มีอัตราเบี้ยประกันภัยต่ำกว่ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติกำหนดตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ ขึนไป  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๗๒/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความเอกสารแนบท้ายสำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินที่มีอัตราเบี้ยประกันภัยต่ำกว่ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติกำหนดตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ ขึนไป
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๗๒/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความเอกสารแนบท้ายสำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินที่มีอัตราเบี้ยประกันภัยต่ำกว่ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติกำหนดตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ ขึนไป
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

          เนื่องจากคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติได้ออกประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมเสริมการประกันภัยพิบัติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๔) กำหนดให้การรับประกันภัยสำหรับความเสี่ยงภัยพิบัติ สำหรับผู้เอาประกันภัยกลุ่ม SMEs และอุตสาหกรีรม โดยใช้กรมธรรมืประกันอัคคีภัย หรือกรมธรรม์ประกันภัย ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) ที่ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยต่ำกว่ากองทุน ตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป บริษัทประกันภัยจะไม่ออกกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติและเอาประกันภัยต่อกับกองทุนก็ได้ ดังนั้น เพื่อให้มีเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยรองรับกับกรณีดังกล่าว อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้
          ข้อ ๑ คำสั่งนี้เรียกว่า "คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๗๑/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความเอกสารแนบท้ายสำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินที่มีอัตราเบี้ยประกันภัยต่ำกว่า กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติกำหนดตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป"
          ข้อ ๒ การรับประกันภัยสำหรับความเสี่ยงภัยพิบัติ สำหรับผู้เอาประกันภยกลุ่ม SMEs และ อุตสาหกรรมที่บริษัทไม่ออกกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ ไม่เอาประกันภัยต่อกับกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ และใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ำกว่ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติกำหนดตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป ให้บริษัท
                 (๑) ใช้แบบและข้อความเอกสารแนบท้ายสำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่แนบท้ายคำสั่งนี้ดังต่อไปนี้
                        (ก) เอกสารแนบท้ายคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากภัยลมพายุ (แบบ อค.๑.๓๒)
                        (ข) เอกสารแนบท้ายคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากภัยน้ำท่วม (แบบ อค.๑.๓๓)
                        (ค) เอกสารแนบท้ายคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ (แบบ อค. ๑.๓๔)
                 (๒) ใช้แบบและข้อความเอกสารแนบท้ายสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินที่แนบท้ายคำสั่งนี้ ดังต่อไปนี้
                        (ก)  เอกสารแนบท้ายคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากภัยน้ำท่วม (แบบ ทส.๑.๐๖)
                        (ข) เอกสารแนบท้ายคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากภัยลมพายุ (แบบ ทส.๑.๐๗)
                        (ค) เอกสารแนบท้ายคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ (แบบ ทส. ๑.๐๘)
                ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                                                                                         สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวยาคม พ.ศ. ๒๕๕๕


                                                                                                                    (นายประเวช  องอาจสิทธิกุล)
                                                                                                                                 เลขาธิการ
                                                                                            คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
                                                                                                                                นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ :  
วันที่มีผลบังคับ : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ผู้ลงนาม : (นายประเวช องอาจสิทธิกุล) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
6     เลขที่ ICP :  19
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๙    
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :