• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๗/๒๕๕๖ เรื่องให้นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจ  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๗/๒๕๕๖ เรื่องให้นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจ
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๗/๒๕๕๖ เรื่องให้นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจ
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้
          ๑. คำสั่งนี้เรียกว่า "คำสั่งนายทะเบียนที่ ๗/๒๕๕๖ เรื่อง ให้นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจ"
          ๒. คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งเป็นต้นไป
          ๓. ให้ยกเลิกคำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๕/๒๕๕๑ เรื่องให้นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
          ๔. ให้นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจซึ่งประกอบด้วย รายงานการจัดให้มีการประกันภัยโดยตรง และรายงานการจัดให้มีการประกันภัยต่อ งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็ฯของผู้สอบบัญชี งบการเงิน และรายงานการสอบบัญชี รายงานผลของการประกอบธุรกิจและเงินกองทุนเฉพาะธุรกิจ นายหน้าประกันวินาศภัย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำสั่งนี้
          ข้อ ๕. ให้นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยยื่นรายงานดังต่อไปนี้ต่อนายทะเบียนเป็นรายไตรมาสภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นแต่ละไตรมาส (มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ตามแบบแนบท้ายคำสั่งนี้
          (๑) รายงานการจัดให้มีการประกันภัยโดยตรง ตามแบบ นปว.๑
          (๒) รายงานการจัดให้มีการประกันภัยต่อ (ตามแบบ นปว.๒ สำหรับนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทที่ทำการชี้ช่องหรือจัดการให้มีการประกันภัยต่อ
           ข้อ ๖ ให้นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยยื่นรายงานดังต่อไปนี้ต่อนายทะเบียนภายในห้าเดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
           (๑) นิติบุคคลประเภทสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
                 (ก) งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด พร้อมทั้งใหผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลลงนามรับรองความถูกต้อง
                 (ข) รายงานผลของการประกอบธุรกิจและเงินกองทุนเฉพาะธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ตามแบบ รปว.แนบท้ายประกาศนี้
            (๒) นิติบุคคลประเภทสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
                   (ก) งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงควมเห็นของผู้สอบบัญชีตามที่กฎหมายเฉพาะนั้นกำหนด พร้อมทั้งให้ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลลงนามรับรองความถูกต้อง
                   (ข) รายงานผลของการประกอบธุรกิจและเงินกองทุนเฉพาะธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ตามแบบ รปภว.แนบท้ายประกาศนี้ 
            (๓) นิติบุคคลอื่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยนอกจาก (๑) และ (๒) 
                   (ก) งบการเงินและรายงานการสอบบัญฯชีตามที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี พร้อมทั้งให้ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลลงนามรับรองความถูกต้อง
                   (ข) รายงานผลของการประกอบธุรกิจและเงินกองทุนเฉพาะธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ตามแบบ รปว.แนบท้ายประกาศนี้
             ข้อ ๗ ให้นิติบุคคลที่ได้รับอนึญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อนายทะเบียนตามระบบคอมพิวเตอร์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำหนด หากข้อมูลไม่ผ่านการตรวจสอบจากระบบคอมพิวเตอร์ตามที่กำหนดไว้ ให้ถือว่าบริษัทมิได้ยื่นรายงานดังกล่าว
            ในกรณีที่รายงานตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ที่ยื่นมาไม่ถูกต้องหรือไม่มีรายการครบถ้วน นายทะเบียนมีอำนาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

 

                                                                                                   สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

 

                                                                                                                (นายประเวช องอาจสิทธิกุล)
                                                                                                                             เลขาธิการ
                                                                                     คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
                                                                                                                              นายทะเบียน 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
วันที่มีผลบังคับ : วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
ผู้ลงนาม : (นายประเวช องอาจสิทธิกุล) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
4     เลขที่ ICP :  3,12,13
หมายเหตุ :

          เหตุผลในการออกคำสั่งฉบับนี้ เนื่องจากเพื่อลดภาระของนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ที่ต้องส่งรายงานทั้งรูปกระดาษ และในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับเพื่อเป็นการปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพในการยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย รวมถึงผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของนายหน้าประกันวินาศภัยซึ่งเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายหน้าประกันวินาศภัย จึงจำเป็นต้องออกคำสั่งนี้

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๗๕      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :