• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๕/๒๕๕๖ เรื่อง ขยายเวลาให้บริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด ดำเนินการแก้ไขฐานการเงินและการดำเนินการ  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๕/๒๕๕๖ เรื่อง ขยายเวลาให้บริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด ดำเนินการแก้ไขฐานการเงินและการดำเนินการ
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๕/๒๕๕๖ เรื่อง ขยายเวลาให้บริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด ดำเนินการแก้ไขฐานการเงินและการดำเนินการ
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ นายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
          ๑.ให้ขยายระยะเวลาการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับฐานะและการดำเนินการของบริษัทซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ออกไปอีก ๓๐ วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับคำสั่งนายทะเบียนโดยบริษัทต้องดำเนินการ ดังนี้
          (๑) จัดให้มีระบบการบริหารงานบุคคล ระบบบัญชี ระบบการเงิน ระบบการเสนอขายระบบการพิจารณารับประกันภัย ระบบการจัดการค่าสินไหมทดแทน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการตรวจสอบและระบบควบคุมภายใน รวมถึงต้องจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร
          (๒) จัดให้มีระบบการควบคุมการจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัย ระบบการบันทึกบัญชีและสมุดทะเบียน ระบบการเรียกเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัยที่มีความรัดกุมชัดเจน โปร่งใส สามารถติดตามตรวจสอบได้ โดยเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          (๓) บริษัทจะต้องดำเนินการสำรวจตรวจสอบและจัดทำรายงานจำนวนกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทได้จำหน่ายไป และเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยให้ครบถ้วน ทั้งบริษัทจะต้องเรียกคืนกรมธรรม์ประกันภัยที่เป็นยอดค้างจำหน่ายจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกลับคืนครบตามจำนวนที่จัดพิมพ์
          (๔) บริษัทจะต้องยื่นงบการเงินและรายงานการดำรงเงินกองทุนที่มีผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด ทั้งจะต้องดำเนินการและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          ๒. ให้บริษัทจัดให้มีการวางหลักประกันความเสียหายสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทในช่วงระยะเวลาที่ขยายออกไป ต่อนายทะเบียนในวงเงิน จำนวน 10 ล้านบาท 
          กรณี บริษัทไม่สามารถดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดได้ตามข้อ ๑ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่ขยายออกไป สำนักงาน คปภ.จะนำเรียน คปภ.เพื่อพิจารณานำเรียนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีคสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทต่อไป
         ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                                                                                     สั่ง ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
                                                                                                               ประเวช   องอาจสิทธิกุล
                                                                                                                       เลขาธิการ
                                                                             คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
                                                                                                                        นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
วันที่มีผลบังคับ : นับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ผู้ลงนาม : นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  14,15,16
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๕๒      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :