• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๑๑/๒๕๕๖ เรื่อง กำหนดแบบและข้อความเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และอัตราเบี้ยประกันภัย  
 
 
  คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๑๑/๒๕๕๖ เรื่อง กำหนดแบบและข้อความเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และอัตราเบี้ยประกันภัย
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๑๑/๒๕๕๖ เรื่อง กำหนดแบบและข้อความเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และอัตราเบี้ยประกันภัย
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ วรรคสอง และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้
          ข้อ ๑ คำสั่งนี้เรียกว่า "คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๑/๒๕๕๖ เรื่อง กำหนดแบบและข้อความเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และอัตราเบี้ยประกันภัย"
           ข้อ ๒ กำหนดแบบและข้อความเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และอัตราเบี้ยประกันภัย ที่แนบท้ายคำสั่งนี้ ดังต่อไปนี้ และให้บริษัทใช้ได้เมื่อมีการชำระค่าธรรมเนียมการขออนุญาตเรียบร้อยแล้ว
                ๒.๑ เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ปลอดแอลกอฮอล์ (ให้บริษัทใช้สำหรับเป็นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท และต้องให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัย ในการรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจทุกประเภทเป็นส่วนลดอื่นในอัตราร้อยละ ๑๐ ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ)
                ๒.๒ เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองภัยน้ำท่วม และอัตราเบี้ยประกันภัย (ให้บริษัทใช้สำหรับเป็นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท ๒ หรือประเภท ๓ หรือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย)
                 ๒.๓ เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองภัยธรรมชาติ และอัตราเบี้ยประกันภัย (ให้บริษัทใช้สำหรับเป็นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท ๒ หรือประเภท ๓ หรือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย) 
             ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


                                                                                                           สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 

                                                                                                                     (นายประเวช องอาจสิทธิกุล)
                                                                                                                                    เลขาธิการ
                                                                                             คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
                                                                                                                                     นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖
วันที่มีผลบังคับ : วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ ๒๕๕๖
ผู้ลงนาม : (นายประเวช องอาจสิทธิกุล) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  19,25
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๒๙      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :