• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่ ๑/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำระบัญชี บริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด  
 
   
  คำสั่งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่ ๑/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำระบัญชี บริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่ ๑/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำระบัญชี บริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

             ตามที่กระทรวงการคลังมีคำสั่งที่ ๕๖๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด นั้น
             อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และมติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงมีคำสั่ง ดังนี้
             ๑. แต่งตั้งให้ นายไชยา พรมโสดา และนางสุคนธ์ กอบพิมาย เป็นผู้ชำระบัญชีของบริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด 
             ๒. ให้ผู้ชำระบัญชีตามข้อ ๑ การชำระบัญชีให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
             ๓. ให้ผู้ชำระบัญชีได้รับค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี ดังนี้
                   ๓.๑ ค่าตอบแทนจนเสร็จสิ้นการชำระบัญชีเป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน ๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จนครบ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท และหากครบ ๑๒ เดือน การชำระบัญชียังไม่แล้วเสร็จ ผู้ชำระบัญชีต้องดำเนินดำเนินการชำระบัญชีต่อไปให้แล้วเสร็จ  โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม
                           ในกรณีที่ยื่นคำร้องต่อศาล เมื่อเห็นว่าบริษัทมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินตามที่กฎหมายกำหนด จะเรียกเก็บค่าตอบแทน จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท หักด้วยเงินค่าตอบแทนรายเดือนที่ได้รับไปแล้ว โดยจะหักเงินจำนวนดังกล่าว ภายใน ๗ วัน ก่อนการยื่นคำร้องต่อศาล
                    ๓.๒ ค่าตอบแทนจากการขายทรัพย์สินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของจำนวนเงินที่ได้รับแล้ว จากการจำหน่ายทรัพย์สินที่มิใช่หลักทรัพย์ของบริษัท
                     ๓.๓ ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชีตามข้อ ๓.๑ และข้อ ๓.๒ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น ให้จ่ายจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด 
              ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                                                                                                                  สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 

                                                                                                                           (นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)
                                                                                                                           ปลัดกระทรวงการคลัง
                                                                                ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย      

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
วันที่มีผลบังคับ : วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ผู้ลงนาม : (นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม) ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  15
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๖๐      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :