• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่ ๑/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำระบัญชี บริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด  
 
   
  คำสั่งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่ ๑/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำระบัญชี บริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่ ๑/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำระบัญชี บริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

          ตามที่กระทรวงการคลังมีคำสั่งที่ ๕๖๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด นั้น
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และมติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบะรกิจประกันภัย จึงมีคำสั่ง ดังนี้
          ๑. แต่งตั้งให้นายไชยา พรมโสดา และนางสุคนธ์ กอบพิมาย เป็นผู้ชำระบัญชีของบริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด
          ๒. ให้ผู้ชำระบัญชีตามข้อ ๑ ทำการชำระบัญชีให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
          ๓. ให้ผู้ชำระบัญชีได้รับค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี ดังนี้
                ๓.๑ ค่าตอบแทนจนเสร็จสิ้นการชำระบัญชีเป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน ๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จนครบ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท และหากครบ ๑๒ เดือน การชำระบัญชียังไม่แล้วเสร็จ ผู้ชำระบัญชีต้องดำเนินการชำระบัญชีต่อไปให้แล้วเสร็จ โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม
                 ในกรณีที่ยื่นคำร้องต่อศาลเมื่อเห้นว่าบริษัทมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินตามที่กฎหมายกำหนด จะเรียกเก็บเงินค่าตอบแทน จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท หักด้วยเงินค่าตอบแทนรายเดือนที่ได้รับไปแล้ว โดยจะหักเงินจำนวนดังกล่าวภายใน ๗ วน ก่อนการยื่นคำร้องต่อศาล
                 ๓.๒ ค่าตอบแทนจากการขายทรัพย์สินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของจำนวนเงินที่ได้รับแล้วจากการจำหน่ายทรัพย์สินที่มิใช่หลักทรัพย์ของบริษัท
                 ๓.๓ ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชีตามข้อ ๓.๑ และข้อ ๓.๒ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น ให้จ่ายจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท ส่งเสริมประกีนภัย จำกัด 
           ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                                                                                           สั่ง ณ. วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖


                                                                                                                      (นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม)
                                                                                                                      ปลัดกระทรวงการคลัง
                                                                            ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
วันที่มีผลบังคับ : วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ผู้ลงนาม : (นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม) ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  15
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๖๒      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :