• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่บริษัทต้องนำส่งเงินเข้ากองทุน  
 
   
  ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่อง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่บริษัทต้องนำส่งเงินเข้ากองทุน
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่บริษัทต้องนำส่งเงินเข้ากองทุน
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๐/๓ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการกำหนดอัตราเงินที่บริษัทต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนประกันวินาศภัย คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
           ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่บริษัทต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖"
           ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
           ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า "เบี้ยประกันภัย" ในข้อ ๒ แห่งประกาศประกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่บริษัทต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนประกันวินาศภัย  พ.ศ. ๒๕๕๒"  และใหเช้ความต่อไปนี้แทน
           "เบี้ยประกันภัย" กรณีการรับประกันภัยพิบัติภายใต้พระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ หมายความว่า เบี้ยประกันภัยที่บริษัทได้รับจากผู้เอาประกันภัยหักด้วยเบี้ยประกันภัยต่อที่นำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ และกรณีการรับประกันภัยอื่น หมายความว่า เบี้ยประกันภัยที่บริษัทได้รับจากผู้เอาประกันภัย แต่ไม่รวมถึงเบี้ยประกันภัยรับจากการประกันภัย"
            

                                                                                                ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
 

 

                                                                                                                    (นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม)
                                                                                                                    ปลัดกระทรวงการคลัง
                                                                                     ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย


   

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
วันที่มีผลบังคับ : วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ผู้ลงนาม :  
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
3     เลขที่ ICP :  16
หมายเหตุ :

          เหตุผลในการประกาศใช้ประกาศฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมประกันภัยพิบัติ ซึ่งเป็นนโยบายภาครัฐและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน ดังนั้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติและลดภาระของบริษัทประกันภัยในการนำส่งเงินเข้ากองทุนประกันวินาศภัย จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๘๐/๓      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :