• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.๒๕๕๐
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
หมวด ๒ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
หมวด ๓ การตรวจสอบและการบัญชี
หมวด ๔ เงินสมทบ
หมวด ๕ ความสัมพันธ์กับรัฐบาล
บทกําหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราเงินสมทบที่บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต ต้องนำส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖  
 
   
  ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราเงินสมทบที่บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต ต้องนำส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราเงินสมทบที่บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต ต้องนำส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
เนื้อหา :

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ (๔) และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
           ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราเงินสมทบที่บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต ต้องนำส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖"
            ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
            ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า "เบี้ยประกันภัยโดยตรง"  ในข้อ ๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราเงินสมทบที่บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิตต้องนำส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
              "เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง" หมายความว่า เบี้ยประกันภัยที่บริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทประกันชีวิตได้รับจากผู้เอาประกันภัย เว้นแต่ ในกรณีดังต่อไปนี้
               (๑) กรณีบริษัทประกันวินาศภัยหรือบริษัทประกันชีวิตที่ประกอบธุรกิจเฉพาะการประกันภัยต่อ ให้หมายความว่า เบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากการรับประกันภัยต่อหักด้วยเบี้ยประกันภัยต่อที่ได้จ่ายจากการเอาประกันภัยต่อช่วงในประเทศตามสัญญาประกันภัยต่อภายใต้ข้อตกลงของตลาดประกันภัยในประเทศ
              (๒) กรณีการประกันภัยพิบัติภายใต้พระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของบริษัทประกันวินาศภัยให้หมายความว่า เบี้ยประกันภัยที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับจากผู้เอาประกันภัยหักด้วยเบี้ยประกันภัยต่อที่นำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ"

                                                                                                        ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

                                                                      

                                                                                                                       (นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)
                                                                                                                      ปลัดกระทรวงการคลัง
                                                                                      ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
วันที่มีผลบังคับ : ตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ผู้ลงนาม : (นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม) ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
3     เลขที่ ICP :  6,7
หมายเหตุ :

 หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้ประกาศฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ ซึ่งเป็นนโยบายภาครัฐและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติและลดภาระของบริษัทประกันภัยในการนำส่งเงินเข้ากองทุนประกันวินาศภัย จึงจำเป็นต้องออกประกาศฉบับนี้

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๑๒      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :