• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖  
 
   
  ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๖๕ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
          ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖"
           ข้อ ๒ ในประกาศนี้
           "คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
           "บริษัท" หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิตจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยและหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักร
           "ค่าสินไหมทดแทนน้ำท่วม" หมายความว่า ค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจ่ายหรือจะต้องจ่ายให้แก่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
            "ประกาศ คปภ." หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๔  ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔
             ข้อ ๓  ในระหว่างวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
             (๑) การคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านการประกันภัย ให้บริษัทที่มีค่าสินไหมทดแทนน้ำท่วมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนน้ำท่วมมาใช้ในการคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านการประกันภัย
             (๒) ให้บริษัทที่มีค่าสินไหมทดแทนน้ำท่วมดำรงเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านเครดิตจากการเอาประกันภัยต่อ ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
                     (ก) ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ดำรงเท่ากับร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าที่คำนวณได้
                     (ข) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ดำรงเท่ากับร้อยละห้าสิบของมูลค่าที่คำนวณได้
                     (ค) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ดำรงเท่ากับร้อยละเจ็ดสิบห้าของมูลค่าที่คำนวณได้
              (๓)  การคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว ให้บริษัทที่มีค่าสินไหมทดแทนน้ำท่วมได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมูลค่าสำรองส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อในส่วนที่เกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนน้ำท่วมมาใช้ในการคำนวณความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวจากการเอาประกันภัยต่อสำหรับผู้รับประกันภัยต่อแต่ละรายและสำหรับความเสี่ยงรวมของผู้รับประกันภัยต่อในแต่ละระดับความเสี่ยงก็ได้
              ข้อ ๔ การคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านเครดิตตามข้อ ๓(๒) และการคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวตามข้อ ๓(๓) สำหรับผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศต้องอยู่ในระดับความเสี่ยงระดับที่ ๑ ถึงระดับที่ ๔ ตามเอกสารแนบ ๓ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านเครดิตแห่งประกาศ คปภ. หรือในกรณีที่ผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศได้รับการจัดอันอับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออื่น นอกจากที่ระบุในเอกสารแนบ ๓ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนั้นต้องได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
               ข้อ ๕ ให้บริษัทที่มีค่าสินไหมทดแทนน้ำท่วมนำสินทรัพย์ที่ได้จากการเรียกค่าสินไหมทดแทนเรียกเก็บทันที (cash call)  สำหรับค่าสินไหมทดแทนน้ำท่วมจากผู้รับประกันภัยต่อไปชำระให้กับเจ้าหน้าตามสัญญาประกันภัยโดยเร็ว ทั้งนี้ ในระหว่างรอการชำระหนี้ตามสัญญาประกันภัย บริษัทอาจนำสินทรัพย์สินไปลงทุนได้เฉพาะในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน ตั๋วแลกเงินระยะสั้นที่ออกโดยธนาคาร หรือเงินฝากธนาคาร

                                                                                                        ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 

                                                                                                                          (นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)
                                                                                                                          ปลัดกระทรวงการคลัง
                                                                                      ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
วันที่มีผลบังคับ :  
ผู้ลงนาม : (นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม) ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  15
หมายเหตุ :

          เหตุที่ต้องออกประกาศนี้ เนื่องจากวิกฤตการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากเกินกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรับประกันภัยตามปกติ เพื่อให้บริษัทสามารถดำรงเงินกองทุนเป็นไปตามาที่กฎหมายกำหนดได้ จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๒๗      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :