• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๑๖/๒๕๕๖ เรื่อง การใช้อัตราประกันภัยตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ทำสัญญาประกันภัยไว้กับบริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๑๖/๒๕๕๖ เรื่อง การใช้อัตราประกันภัยตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ทำสัญญาประกันภัยไว้กับบริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๑๖/๒๕๕๖ เรื่อง การใช้อัตราประกันภัยตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ทำสัญญาประกันภัยไว้กับบริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

          เพื่อรองรับโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ทำสัญญาประกันภัยไว้กับบริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้
          ข้อ ๑ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
          ข้อ ๒ บริษัทที่รับประกันภัย ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ทำประกันภัยไว้กับบริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด โดยมีระยะเวลาประกันภัยหนึ่งปี ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามที่ได้รับความเห็นจากนายทะเบียนไว้แล้ว โดยบริษัทจะขยายระยะเวลาคุ้มครองเพิ่มเติมเท่ากับระยะเวลาประกันภัยที่เหลืออยู่กับบริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด หรือจะให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยเท่ากับจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิรับคืนจากบริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด ตามส่วนเฉลี่ยของระยะเวลาประกันภัยที่เหลือก็ได้ 
           ข้อ ๓ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับกับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ทำสัญญาประกันภัยไว้กับบริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด จำนวน ๒๒ บริษัท ดังมีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้เท่านั้น

                                                                                                       สั่ง ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
 

                                                                                                            (นายประเวช องอาจสิทธิกุล)
                                                                                                                           เลขาธิการ
                                                                                คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
                                                                                                                          นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
วันที่มีผลบังคับ : วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ผู้ลงนาม : (นายประเวช องอาจสิทธิกุล) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
6     เลขที่ ICP :  19
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๐    
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :