• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖  
 
   
  ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัย ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
           ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖"
           ข้อ ๒ ในประกาศนี้
           "ประกาศ คปภ." หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธิการ และเงื่อนไข ในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
            ข้อ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป การคำนวณเงินกองทุนสำหรับการประกันภัยต่อกับกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติตามพระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
                   (๑) การคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อ ให้เป็นไปตามเอกสารแนบ ๓ แหงประกาศ คปภ.โดยให้ค่าความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อกับกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ มีค่าความเสี่ยงเท่ากับร้อยละศูนย์
                    (๒) การคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวจากการเอาประกันภัยต่อให้เป็นไปตามเอกสารแนบ ๔ แห่งประกาศ คปภ. โดยไม่ต้องนำมูลค่าสำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อที่ทำสัญญาประกันภัยต่อไว้กับกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีลักษณะการจัดตั้งเช่นเดียวกับกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ มารวมไว้ในการคำนวณ

                                                                                                       ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
 

                                                                                                                           (นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)
                                                                                                                          ปลัดกระทรวงการคลัง
                                                                                  ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

           

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
วันที่มีผลบังคับ :  
ผู้ลงนาม : (นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม) ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  15
หมายเหตุ :

          เนื่องจากการกำหนดค่าความเสี่ยงภายใต้กรอบการกำกับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (risk based capital :RBC) กำหนดให้ในกรณีที่บริษัทประกันภัยที่มีรัฐบาลไทยเป็นคู่สัญญาหรือเป็นผู้ค้ำประกันให้ถือว่าธุรกรรมนั้นปราศจากความเสี่ยง การที่บริษัทประกันวินาศภัยทำสัญญาประกันภัยต่อกับกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติตามพระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ.๒๕๕๕ หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีลักษณะการจัดตั้งเช่นเดียวกับกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ จึงถือเป็นธุรกรรมที่ปราศจากความเสี่ยง ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดค่าความเสี่ยงที่ใช้ในการคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านเครดิต และความเสี่ยงด้านกระจกุตัวจากการเอาประกันภยต่อที่เกิดจากการทำสัญญาประกันภยต่อกับกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีลักษณะการจัดตั้งเช่นเดียวกับกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ สอดคล้องกับหลักการกำกับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๒๗      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :