• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖  
 
   
  ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศนายทะเบียน
เนื้อหา :

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗/๕ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ นายทะเบียน ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
          ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๖"
           ข้อ ๒ ในประกาศนี้
           "บริษัท" หมายความว่า บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยและหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักร
            "รายงานการดำรงเงินกองทุน" หมายความ รายงานการดำรงเงินกองทุนประจำปี และรายงานการดำรงเงินกองทุนรายไตรมาส (เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน) ตามประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
             ข้อ ๓ ในระหว่างวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
             (๑) ให้บริษัทจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนเพิ่มเติมจากวิกฤตการณ์อุทกภัยตามเอกสารแนบ ๑ ท้ายประกาศนี้ และให้รายงานการดำรงเงินกองทุนเพิ่มเติมจากวิกฤตการณ์อุทกภัยเป็นส่วนหนึ่งของแบบรายการของรายงานการดำรงเงินกองทุน
             (๒) ให้บริษัทใช้แบบคำรับรองของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามเอกสารแนบ ๒ ท้ายประกาศนี้ ในการรับรองรายการการดำรงเงินกองทุน แทนแบบคำรับรองของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
            (๓) ให้บริษัทจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือนตามเอสารแนบ ๓ ท้ายประกาศนี้
 

                                                                                                                     ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 

                                                                                                                                      (นายประเวช องอาจสิทธิกุล)
                                                                                                                                                    เลขาธิการ
                                                                                                  คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
                                                                                                                                                    นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖
วันที่มีผลบังคับ :  
ผู้ลงนาม : (นายประเวช องอาจสิทธิกุล) คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  15
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๒๗/๕      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :