• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความีรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖  
 
   
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความีรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความีรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๕ และมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
          ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง  "กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความีรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖"
          ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
          ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยสำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย ลงวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
           ข้อ ๔ ในประกาศนี้
           "ตัวแทนประกันวินาศภัย" หมายความว่า ผู้ซึ่งบริษัทมอบหมายให้ทำการชักชวนให้บุคคลทำสัญญาประกันวินาศภัยกับบริษัทโดยกระทำเพื่อบำเหน็จเนื่องจากการนั้น
           "สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
            "หน่วยงานที่จัดอบรม"  หมายความว่า สถาบันประกันภัยไทย สถาบันอุดมศึกษา สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย บริษัทประกันวินาศภัย รวมทั้งสถาบันหรือองค์กรที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ
             "สถาบันอุดมศึกษา" หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
                                                                                           หมวด ๑ 
                                                                                    หลักสูตรอบรม
                                                                                       ส่วนที่ 1
                           หลักสูตรการอบรมเพื่อขอรับ หรือขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย
             ข้อ ๕ ผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยต้องผ่านการอบรมหลักสูตร ดังนี้
                        ข้อ ๕.๑ การขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยต้องผ่านการอบรมหลักสูตรดังต่อไปนี้
                                      (๑) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันวินาศภัย (๑ ชั่วโมง)
                                      (๒) ภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยและสรุปสาระสำคัญของการประกันวินาศภัย (๒ ชั่วโมง)
                                      (๓) แนวทางปฏิบัติในการขาย การรู้จักลูกค้าและการให้คำแนะนำด้านการประกันวินาศภัย  (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
                         ข้อ ๕.๒ การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้ง ๑ อายุใบอนุญาต ๑ ปี ต้องผ่นการอบรมไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง ในวิชาดังต่อไปนี้
                                       (๑) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันวินาศภัย (๑ ชั่วโมง)
                                       (๒) การจัดการพิจารณารับประกันภัย (๑ ชั่วโมง) 
                                       (๓) การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับตัวแทนประกันวินาศภัย (๑ ชั่วโมง) 
                                       (๔) การบริหารความเสี่ยง (๑ ชั่วโมง)
                                       (๕) ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย (๑ ชั่วโมง)
                                       (๖) จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา (๑ ชั่วโมง)
                          ข้อ ๕.๓ การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๒ อายุใบอนุญาต ๑ ปี ต้องผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง ในวิชาดังต่อไปนี้
                                       (๑) การให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า (๑ ชั่วโมง)
                                       (๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันวินาศภัย (๑ ชั่วโมง)
                                       (๓) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ ( ๑ ชั่วโมง)
                                       (๔) สถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต (๑ ชั่วโมง)
                                       (๕) ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย (๑ ชั่วโมง)
                                       (๖) จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา (๑ ชั่วโมง)
                           ข้อ ๕.๔ การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๓ อายุใบอนุญาต ๕ ปี ต้องผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า ๑๑ ชั่วโมง ในวิชาดังต่อไปนี้
                                       (๑) การให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า (๑ ชั่วโมง)
                                       (๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันวินาศภัย (๑ ชั่วโมง)
                                       (๓) การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย (๒ ชั่วโมง)
                                       (๔) การจัดการค่าสินไหมทดแทนประกันภัย (๑ ชั่วโมง)
                                       (๕) การจัดการลงทุนของบริษัทประกันภัย (๑ ชั่วโมง)
                                       (๖) การจัดการประกันภัยต่อ (๑ ชั่วโมง)
                                       (๗) ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย (๑ ชั่วโมง)
                                       (๘) มาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance core principles) กำหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association of Insurance Supervisor:IAIS) (๑ ชั่วโมง)
                                      (๙) จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ (๑ ชั่วโมง)
                                      (๑๐) การประมวลความรู้
                  ทั้งนี้ ผู้ขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ตาม ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ หรือ ๕.๔ ต้องผ่านการอบรมวิชาที่กำหนดให้ครบถ้วน ก่อนวันยื่นขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยไม่เกิน ๑ ปี
                                                                                

                                                                                            ส่วนที่ ๒
                                               หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
                   ข้อ ๖ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรดังนี้
                              ๖.๑ การต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๑ อายุใบอนุญาต ๑ ปี ต้องผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง ในวิชาดังต่อไปนี้
                                      (๑) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันวินาศภัย (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
                                      (๒) ภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยและผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย (๔ ชั่วโมง)
                                      (๓) แนวทางปฏิบัติในการขาย การรู้จักลูกค้า การให้คำแนะนำด้านการประกันวินาศภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน (๓ ชั่วโมง)
                                     (๔) จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา (๑ ชั่วโมง)
                              ๖.๒ การต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๒ อายุใบอนุญาต ๑ ปี ต้องผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง ในวิชาดังต่อไปนี้
                                      (๑) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันวินาศภัย (๑ ชั่วโมง)
                                      (๒) ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย (๑ ชั่วโมง)
                                      (๓) สถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต (๑ ชั่วโมง)
                                      (๔) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ ( ๑ ชั่วโมง)
                                      (๕) การพิจารณารับประกันภัย และการบริหารความเสี่ยงภัย (๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
                                      (๖) จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
                              ๖.๓ การต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๓ อายุใบอนุญาต ๕ ปี ต้องผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง ในวิชาดังต่อไปนี้
                                       (๑) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันวินาศภัย (๑ ชั่วโมง)
                                       (๒) มาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance core principles) กำหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association of Insurance Supervisor:IAIS) และการเป็นนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลบทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม จรรยาบรรณและนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา (๒ ชั่วโมง)
                                       (๓) ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย (๓ ชั่วโมง)
                                       (๔)  การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย (๑ ชั่วโมง)
                                       (๕) การจัดการประกันภัยต่อ (๑ ชั่วโมง)
                                       (๖) การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย (๒ ชั่วโมง)
                  ทั้งนี้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ตาม ๖.๑ ๖.๒ หรือ ๖.๓ ต้องผ่านการอบรมวิชาที่กำหนดให้ครบถ้วน ก่อนวันยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยไม่เกิน ๑ ปี 
                      

                                                                                      ส่วนที่ ๓
                                 หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย
                                                        นายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๔ เป็นต้นไป
                    ข้อ ๗ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๔ เป็น้นไป อายุใบอนุญาต ๕ ปี จะต้องเข้ารับการอบรมลักสูตรด้านการประกันภัย หรือความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย ซึ่งกำหนดและจัดโดยสถาบัน สมาคม หรือองค์กร ตามข้อ ๘ ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง กรณีตัวแทนประกันวินาศภัย และไม่น้อยกว่า ๕๐ ชั่วโมง กรณีนายหน้าประกันวินาศภัย
                    การเข้ารับการสัมมนาในวิชารที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย ภายในระยะเวลา ๕ ปี ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุให้นับเป็นจำนวนชั่วโมงการอบรมตามวรรคหนึ่งได้ตามจริงแต่ไม่เกิน ๑๕ ชั่วโมง กรณีนายหน้าประกันวินาศภัย ทั้งนี้ผู้จัดสัมมนาต้องแจ้งแผนการจัดสัมมนา และรายละเอียดหัวข้อการสัมมนาให้สำนักงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ เดือนก่อนการจัดสัมมนา เพื่อให้สำนักงานให้ความเห็นชอบก่อน
                    ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้จำนวนชั่วโมงการอบรมตามวรรคหนึ่ง ลดลงเหลือ ๑๕ ชั่วโมง กรณีตัวแทนประกันวินาศภัย และ ๒๕ ชั่วโมง กรณีนายหน้าประกันวินาศภัย
                                    (๑) สอบผ่านคุณวุฒิที่ใช้ในการประกอบอาชีพประกันวินาศภัย ที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ 
                                    (๒) สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไปทุกสาขา จากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันกาคศึกษาในต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง
                                    (๓) เป็นหรือเคยเป็นวิทยากร ผู้บรรยายความรู้ หรือเป็นอาจารย์ประจำ หรืออาจารย์พิเศษในสถาบัน สมาคม หรือองค์กร และในหลักสูตรการอบรมที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ ตามข้อ ๘ ภายในระยะเวลา ๕ ปี ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
                     การใช้สิทธิตามข้อ ๗(๑) หรือ (๒) (๓) ไม่สามารถนำมารวมกันหรือขอลดจำนวนชั่วโมง การอบรมในคราวเดียวกันได้
                     ผู้ขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัยตามวรรคหนึ่ง ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่กำหนดให้ครบถ้วน ก่อนวันยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัยไม่เกิน ๕ ปี

                                                                                            หมวด ๒
                                                      สถาบัน สมาคม หรือองค์กร ที่จัดอบรม หรือวิธีการอบรม
                      ข้อ ๘ การจัดอบรมตามข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ให้กระทำได้โดยสถาบัน สมาคม หรือองค์กร ดังต่อไปนี้
                                  (๑) สำนักงาน
                                  (๒) สถาบันประกันภัยไทย
                                  (๓) สถาบันอุดมศึกษา
                                  (๔) สมาคมประกันวินาศภัยไทย
                                  (๕) สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย
                                  (๖) บริษัทประกันวินาศภัย
                                  (๗) สถาบันหรือองค์กรที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ
                                 ให้สถาบัน สมาคม หรือองค์กร (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ที่จะจัดอบรมตามข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ แจข้งแผนการจัดอบรม และรายละเอียดหลักสูตรการอบรมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ เดือน ก่อนการจัดอบรมเพื่อให้สำนักงานให้ความเห็นชอบก่อน
                                 การจัดอบรมที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามวรรคสอง  ผู้เข้ารับการอบรมไม่ถือเป็นผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตร และวิธีการตามประกาศนี้
                  ข้อ ๙ ให้สถาบัน สมาคม หรือองคืกรตามข้อ ๘ ออกหนังสือรับรองว่าผ่านการอบรมตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ ให้แก่ผู้ผ่านการอบรม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวนำมายื่นต่อนายทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัย แล้วแต่กรณี
                  ข้อ ๑๐ ให้หน่วยงานที่จัดอบรม ปฏิบัติตามระเบียบดังต่อไปนี้
                                ๑๐.๑ ประกาศกำหนดการรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมในที่ที่เปิดเผยหรือผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานที่จัดอบรม
                                ๑๐.๒ รับสมัครการอบรมโดยให้ผู้สมัครเข้ารับการอบรมกรอกใบสมัครพร้อมระบุหลักสูตร และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย (กรณีต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย/นายหน้าประกันวินาศภัย) แล้วแต่กรณี
                                ๑๐.๓ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรมและหลักสูตรการอบรมให้ถูกต้องและครบถ้วนตามคุณสมบัติและหลักสูตรที่กำหนดในการขอใบอนุญาต การขอต่ออายุในอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัยแล้วแต่กรณี โดยตรวจสอบผ่านทางเว็บไซด์สำนักงาน
                                ๑๐.๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมในที่เปิดเผยหรือในเว็บไซด์ของหน่วยงานที่จัดอบรม ก่อนทำการอบรมอย่างน้อย ๓ วัน
                                ๑๐.๕ ส่งข้อมูลผู้สมัครเข้ารับการอบรมทั้งหมดก่อนทำการอบรมอย่างน้อย ๑ วัน และข้อมูลผู้ผ่านการอบรมทั้งหมดภายใน ๗ วันนับแต่สิ้นสุดวันอบรมให้สำนักงานทางระบบเครือข่ายเสมือน (VPN) ตามแบบที่สำนักงานกำหนด
                                ๑๐.๖ หน่วยงานที่จัดอบรมต้องดำเนินการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด และกำกับควบคุมให้ผู้เข้ารับการอบรม อบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยจัดให้ผู้เข้ารับการอบรมลงลายมือชื่อในใบลงทะเบียนการอบรม ๒ ครั้งต่อวัน ครั้งแรกสำหรับการอบรมช่วงเช้า ครั้งที่สองสำหรับการจัดอบรมช่วงบ่าย และต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หากผู้เข้ารับการอบรมเข้ารับการอบรมช้ากว่ากำหนดเกินกว่า ๓๐ นาที ให้ผู้สมัครเข้ารับการอบรมไม่มีสิทธิเข้าห้องอบรม
                                ๑๐.๗ วิทยากรที่อบรมต้องเป็นวิทยากรที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามรายชื่อและหัวข้อการอบรมที่ระบุไว้ในแผนการจัดอบรม
                                ๑๐.๘ ต้องจัดให้มีเอกสารประกอบการอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามรายชื่อและหัวข้อการอบรมที่ระบุไว้ในแผนการจัดอบรม
                                ๑๐.๙ ต้องจัดให้ผู้เข้ารับการอบรมกรอบแบบประเมินผลการอบรม เมื่อสิ้นสุดการอบรมตามหลักสูตร
                                ๑๐.๑๐ ในกรณีที่หน่วยงานที่จัดอบรมรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมตามกำหนดในแผนการอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน และยกเลิกหรือเลื่อนการอบรมในภายหลังให้หน่วยงานที่จัดอบรมจัดหาหน่วยงานที่จัดอบรมอื่นให้แก่ผู้สมัครเข้ารับการอบรมดังกล่าว
                  ข้อ ๑๑ จัดเก็บหลักฐานใบสมัครเข้ารับการอบรม การจัดอบรม ข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรม และแบบประเมินผลการอบรม พร้อมทั้งสรุปผลการประเมินการอบรมภายในระยะเวลา ๒ ปี เพื่อแสดงต่อสำนักงานเมื่อสำนักงานร้องขอ
                  ข้อ ๑๒ สำนักงานมีอำนาจสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นหน่วยงานที่จัดอบรม เมื่อปรากฏแก่สำนักงานว่า หน่วยงานที่จัดอบรม
                                 (๑) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการกำหนดหลักสูตรและวิธีการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย ที่สำนักงานประกาศกำหนด
                                 (๒) ออกหนังสือรับรองการอบรมโดยมิชอบ

                                                                                            หมวด ๓
                                                                            หนังสือรับรองการอบรม
                 ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ตัวแทนประกันวินาศภัยย้ายบริษัทประกันวินาศภัยต้นสังกัดและใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยยังไม่สิ้นอายุ อนุโลมให้นำหนังสือรับรองการอบรมครั้งสุดท้ายที่ยังมีผลใช้บังคับมาใช้ประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทประกันวินาศภัยใหม่ได้
                  ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ตัวแทนประกันวินาศภัยขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยมากกว่าหนึ่งบริษัท อนุโลมให้นำหนังสือรับรองการอบรมเดิมที่ใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยมาใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทอื่น ๆ ได้
                  ในกรณีตัวแทนประกันวินาศภัยเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยมากกว่าหนึ่งบริษัท ในการขอต่ออายุใบอนุญาต อนุโลมให้นำหนังสือรับรองการอบรมเดิมที่ใช้ประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยมารใช้ประกอบการขออต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยมาใช้ประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทอื่น ๆ ในครั้งเดียวกันได้
 

                                                                                              ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
 

                                                                                                            (นายประเวช องอาจสิทธิกุล)
                                                                                                                             เลขาธิการ
                                                                        คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 
 

                                      

 

                           
                    

 


 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
วันที่มีผลบังคับ : ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ผู้ลงนาม : (นายประเวช องอาจสิทธิกุล) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
6     เลขที่ ICP :  24
หมายเหตุ :

            เหตุผลที่ออกประกาศฉบับนี้ เนื่องจาก ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัยต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำหนด เพื่อให้ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัยมีการอบรมความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง สามารถชักชวน ชี้ช่องให้บุคคลเข้าทำสนัญญาประกันภัยกับบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องออกประกาศฉบับนี้

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๖๕      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :