• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.๒๕๓๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖  
 
   
  ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.๒๕๓๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.๒๕๓๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.๒๕๓๕
เนื้อหา :

           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
           ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.๒๕๓๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาวยว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖"
           ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.๒๕๓๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาวยว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒
           ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
           ข้อ ๔ ในประกาศนี้
           "สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
           "บริษัท" หมายความว่า บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย และให้หมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
            "ตัวแทนประกันวินาศภัย" หมายความว่า ผู้ซึ่งบริษัทมอบหมายให้ทำการชักชวนให้บุคคลทำสัญญาประกันภัยกับบริษัท
            "นายหน้าประกันวินาศภัย" หมายความว่า ผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลทำสัญญาประกันภัยกับบริษัท โดยกระทำเพื่อบำเหน็จเนื่องจากการนั้น
             "นักคณิตศาสตร์ประกันภัย" หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยจากนายทะเบียน และขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานเป็นผู้ประเมินวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
              "คณะกรรมการเปรียบเทียบ" หมายความว่า คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
               ข้อ ๕ ในกรณีที่บริษัท ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย ผู้ประเมินวินาศภัย หรือนักคณิตศาสตร์ประกันภัยผู้ใด กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ให้สำนักงานมีอำนาจประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ให้สำนักงานมีอำนาจประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว โดยระบุรายละเอียดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม รวมทั้งชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนทราบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศนี้
              ข้อ ๖ ให้สำนักงานประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย ผู้ประเมินวินาศภัย หรือนักคณิตศาสตร์ในเว็บไซด์ของสำนักงาน และจัดทำเป็นเอการข่าวเพื่อเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนในแขนงต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบทั่วกัน ในกรณีดังต่อไปนี้
              (๑) กรณีที่บริษัทดำรงเงินกองทุนไม่ครบถ้วนตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพเมเติม ให้สำนักงานประกาศหรือโฆษณาโดยระบุชื่อบริษัทจำนวนเงินกองทุนที่บริษัทดำรงไม่ครบถ้วตตามที่กฎหมายกำหนด และสถานะของบริษัทที่ต้องห้ามมิให้ขยายธุรกิจโดยไม่สามารถรับประกันภัยรายใหม่ได้
             (๒) กรณีที่บริษัทไม่ยื่นงบการเงิน รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทตามมาตรา ๔๗ ไม่แก้ไขรายงานประจำปีตามคำสั่งคณะกรรมการตามมาตรา ๔๘ ไม่ยื่นรายงานทางการเงินตามมาตรา ๔๙ ไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทตามารตรา ๕๐/๑ ไม่ส่งรายงานประจำปีการคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยตามมาตรา ๕๐/๒ หรือ บริษัทรายงานดังกล่าวข้างต้นไม่ครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง ให้สำนักงานประกาศหรือโฆษณาโดยระบุชื่อบริษัทการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
            (๓) กรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งตามมาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๕๓ ให้สำนักงานประกาศหรือโฆษณาโดยระบุชื่อบริษัท การกระทำของบริษัท บุคคลที่เกี่ยวข้อง (หากมี) รายละเอียดของการสั่งให้แก้ไขฐานะหรือการดำเนินการ
            (๔) กรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย ผู้ประเมินวินาศภัย หรือนักคณิตศาสตร์ หรือมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตผู้ประเมินวินาศภัย หรือนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ให้สำนักงานประกาศหรือโฆษณาโดยระบุชื่อบุคคที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือถูกพักใช้ใบอนุญาต และผลของการถูกเพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญาต
            ข้อ ๗ ภายใต้ข้อบังคับข้อ ๖ กรณีที่บริษัท ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย ผู้ประเมินวินาศภัย หรือนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งเป็นความผิดที่คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอำนาจเปรียบเทียบ ให้สำนักงานประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทในเว็บไซด์ของสำนักงาน และจัดทำเป็นเอกสารข่าวเพื่อเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนในแขนงต่างๆ ให้ประชาชนทราบทั่วกัน ดังนี้
            (๑) กรณีชำระค่าปรับตามคำเปรียบเทียบของคณะกรรมการเปรียบเทียบ ให้สำนักงานประกาศหรือโฆษณาโดยระบุชื่อผู้กระทำความผิด ลักษณะการกระทำความผิด และโทษที่ได้มีการเปรียบเทียบ
            (๒) กรณีไม่ชำระค่าปรับตามคำเปรียบเทียบของคณะกรรมการเปรียบเทียบ ให้สำนักงานประกาศหรือโฆษณาโดยระชื่อผู้กระทำความผิด ลักษณะการกระทำความผิด และโทษที่ได้มีการเปรียบเทียบ และให้ระบุด้วยว่าสำนักงานได้ดำเนินการต่อไปอย่างไร ทั้งให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในประกาศหรือโฆษณาดังกล่าว ตามความคืบหน้าของคดีจนกว่าจะถึงที่สุด
             ข้อ ๘ การประกาศหรือโฆษณาในเว็บไซด์ของสำนักงาน ตามข้อ ๖ และ ข้อ ๗ ให้สำนักงานประกาสฟหรือโฆษณามีกำหนดระยะเวลา ดังนี้ 
              (๑) กรณีตามข้อ ๖(๑) ให้ประกาศหรือโฆษณาจนกว่าบริษัทแสดงหลักฐานได้แจ้งชัด และผ่านการตรวจสอบจากนายทะเบียนแล้วว่าบริษัทดำรงเงินกองทุนได้ครบถ้วนแล้ว   
              (๒) กรณีตามข้อ ๖(๒) ให้ประกาศหรือโฆษณาจนกว่าบริษัทได้ดำเนินการตามกฎหมายแล้ว
              (๓) กรณีตามข้อ ๖(๓) ให้ประกาศหรือโฆษณาจนกว่าบริษัทแก้ไขฐานะหรือการดำเนินการแล้วเสร็จ
              (๔) กรณีตามข้อ ๖(๔) ให้ประกาศหรือโฆษณาการเพิกถอนใบอนุญาตเป็นเวลาหนึ่งปี ส่วนการพักใช้ใบอุญาตให้ประกาศหรือโฆษณาจนครบกำหนดเวลาพักใช้ใบอนุญาต
              (๕) กรณีตามข้อ ๗(๑) และ (๒) ให้ประกาศหรือโฆษณาเป็นเวลา
                     (ก) หกเดือน สำหรับกรณีข้อ ๗(๑) ซึ่งกฎหมายกำหนดโทษปรับไม่ถึงสามแสนบาท
                     (ข) หนึ่งปี สำหรับกรณีข้อ ๗(๑) ซึ่งกฎหมายกำหนดโทษปรับตั้งแต่สามแสนบาทขึ้นไปหรือมีโทษจำคุก
                     (ค) กรณีตามข้อ ๗(๒) ให้ประกาศหรือโฆษณาต่อไปอีกหนึ่งปีนับแต่คดีถึงที่สุด


                                                                              ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖


                                                                                       (นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม)
                                                                                        ปลัดกระทรวงการคลัง
                                                ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :
วันที่ประกาศ : วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
วันที่มีผลบังคับ : นัดถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผู้ลงนาม : นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :

          เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ประสงค์ให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย นักคณิตศาสตร์ประกันภัย และผู้ประเมินวินาศภัย อย่างแพร่หลาย จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๑๑๑/๒      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :