• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๒๖/๒๕๕๖ เรื่องให้บริษัทประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับการลงทุนประกอบธุรกิจ  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๒๖/๒๕๕๖ เรื่องให้บริษัทประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับการลงทุนประกอบธุรกิจ
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๒๖/๒๕๕๖ เรื่องให้บริษัทประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับการลงทุนประกอบธุรกิจ
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑(๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียน ออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้
          ข้อ ๑ คำสั่งนี้ เรียกว่า "คำสั่งนายทะเบียน "คำสั่งนายทะเบียน ๒๕/๒๕๕๖ เรื่อง ให้บริษัทประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น"
          ข้อ ๒ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งเป็นต้นไป
          ข้อ ๓ ในคำสั่งนี้
          "นายทะเบียน" หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย
          "บริษัท" หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทสที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
           "สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
           ข้อ ๔ ให้บริษัทจัดทำและยื่นรายงานเกี่ยวกับการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นซึ่งประกอบด้วยรายงานการคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามประเภทสินทรัพย์ (product limit) และรายงานแสดงรายชื่อผู้ออกสินทรัพย์และคู่สัญญาของบริษัทในการลงทุน (master file) ให้เป็นไปตามแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำสั่งนี้
            ข้อ ๕ การคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามประเภทสินทรัพย์ และการแสดงรายชื่อผู้ออกสินทรัพย์และคู่สัญญาของบริษัทในการลงทุน ในรายงานตามคำสั่งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศประกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย
            ข้อ ๖ ให้บริษัทจัดทำรายงานคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามประเภทสินทรัพย์ตามแบบแนบท้ายคำสั่งนี้เป็นรายเดือน และยื่นต่อนายทะเบียนภายในสิ้นเดือนถัดไป เว้นแต่ เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ให้ยื่นต่อนายทะเบียนภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นเดือน
            การยื่นรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทยื่นต่อนายทะเบียนสำหรับรอบเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
            ข้อ ๗ ให้บริษัทจัดทำรายงานแสดงรายชื่อผู้ออกสินทรัพย์และคู่สัญญาของบริษัทในการลงทุน ตามแบบแนบท้ายคำสั่งนี้ และยื่นต่อนายทะเบียนภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
            ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ออกสินทรัพย์หรือคู่สัญญาของบริษัทในการลงทุนในเดือนใด ให้บริษัทยื่นรายงานตามวรรคหนึ่งที่มีการปรับปรุงแก้ไขต่อนายทะเบียนพร้อมกับการยื่นรายงานการคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามประเภทสินทรัพย์ ตามข้อ ๖ 
            ข้อ ๘ ให้บริษัทยื่นรายงานเกี่ยวกับการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้
           (๑) รายงานการคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามประเภทสินทรัพย์ ให้ยื่นในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (excel file) ตามระบบที่สำนักงานกำหนดไว้ พร้อมทั้งยื่นรายงานในรูปกระดาษ (hard copy) ที่บันทึกข้อมูลถูกต้องตรงกัน
           (๒) รายงานแสดงรายชื่อผู้ออกสินทรัพย์และคู่สัญญาของบริษัทในการลงทุนให้ยื่นในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (excel file) ตามระบบที่สำนักงานกำหนดไว้
           การยื่นยรายงานในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง หากข้อมูลไม่ผ่านการตรวจสอบตามระบบที่สำนักงานกำหนดไว้ ให้ถือว่าบริษัทมิได้ยื่นรายงาน
           ข้อ ๙ ในกรณีที่รายงานเกี่ยวกับการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น ที่บริษัทยื่นมาไม่ถูกต้อง หรือมีรายการไม่ครบถ้วน นายทะเบียนอาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ หรือในกรณีที่เห็นสมควรนายทะเบียนอาจกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ให้บริษัทปฏิบัติด้วยก็ได้
 

                                                                                               สั่ง ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

                                                                                                  

                                                                                                     (นายประเวช  องอาจสิทธิกุล)
                                                                                                                     เลขาธิการ
                                                                                คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
                                                                                                                      นายทะเบียน
                               

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
วันที่มีผลบังคับ : ตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งเป็นต้นไป
ผู้ลงนาม : (นายประเวช องอาจสิทธิกุล) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  12,13,15
หมายเหตุ :

          เหตุผลที่ต้องมีการออกคำสั่งนี้ เนื่องจากเพื่อให้สำนักงานสามารถติดตามและตรวจสอบสัดส่วนการลงทุนของบริษัทประกันวินาศภัยตามประกาศว่าด้วยการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย จึงจำเป็นต้องออกคำสั่งนี้

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๕๑      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :