• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง ขยายเวลาให้บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการแก้ไขฐานะการเงิน และการดำเนินการ  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง ขยายเวลาให้บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการแก้ไขฐานะการเงิน และการดำเนินการ
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง ขยายเวลาให้บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการแก้ไขฐานะการเงิน และการดำเนินการ
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ นายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงมีคำสั่งให้ขยายระยะเวลาการแก้ไขฐานะการเงินและการดำเนินการที่บกพร่องของบริษัท ยูเนียนอินเตอร์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จากกำหนดเดิมเป็นวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยบริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาที่บกพร่องตามคำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๑/๒๕๕๖ อย่างต่อเนื่อง ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้ขยายออกไป ทั้งนี้ บริษัทยังคงอยู่ภายใต้คำสั่งหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง และต้องดำเนินการตามเงื่อนไขดังนี้
          (๑) จัดให้มีระบบการบริหารงานบุคคล ระบบบัญชี ระบบการเงิน ระบบการเสนอขาย ระบบการพิจารณารับประกันภัย ระบบการจัดการค่าสินไหมทดแทน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการตรวจสอบและระบบควบคุมภายใน รวมถึงต้องจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติของพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร
          (๒) จัดให้มีระบบควบคุมการจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัย ระบบการโอนข้อมูลการรับประกันภัย ระบบการบันทึกบัญชีและสมุดทะเบียน ระบบการเรียกเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัยรถโดยข้อบังคับแห่งกฎหมายที่มีความชัดเจนรัดกุม โปร่งใส สามารถติดตามตรวจสอบได้ โดยเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          (๓) บริษัทจะต้องดำเนินการสำรวจตรวจสอบและจัดทำรายงานจำนวนกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทได้จำหน่ายไป และเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยให้ครบถ้วน ทั้งบริษัทจะต้องเรียกคืนกรมธรรม์ประกันภัยที่เป็นยอดค้างจำหน่ายจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกลับคืนครบถ้วนตามจำนวนที่จัดพิมพ์
           (๔) บริษัทจะต้องยื่นงบการเงินและรายงานการดำรงเงินกองทุนที่มีผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด ทั้งจะต้องดำเนินการและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
            (๕) บริษัทต้องจัดสรรทรัพย์สินไว้ให้เพียงพอกับเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัท เงินสำรองค่าสินไหมทดแทนและเงินสำรองอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย ตามมาตรา ๒๓
            (๖) บริษัทต้องจัดสรรสินทรัพย์หนุนหลังไว้ให้เพียงพอสำหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย ตามมาตรา ๒๗/๔ 
             กรณี บริษัทไม่สามารถดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้างต้นได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่ขยายออกไป สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จะนำเรียน คปภ.เพื่อพิจารณานำเสนอรัฐมนตรีว่าการแระทรวงการคลังมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัททันที
            ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                                                                                                   สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

                                                                                                              (นายประเวช องอาจสิทธิกุล)
                                                                                                                             เลขาธิการ
                                                                                     คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
                                                                                                                           นายทะเบียน
                          
 

 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
วันที่มีผลบังคับ : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ผู้ลงนาม : (นายประเวช องอาจสิทธิกุล) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  14,15,16
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๕๒      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :