• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๙/๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันภัยเฉพาะราย  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๙/๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันภัยเฉพาะราย
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๙/๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันภัยเฉพาะราย
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

           อาศัยอำนา่จตามความในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียน จึงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้
          ข้อ ๑ คำสั่งนี้เรียกว่า "คำสั่งนายทะเบียนที่ ๙/๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันภัยเฉพาะราย" 
          ข้อ ๒ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกคำสั่งเป็นต้นไป
          ข้อ ๓ ในกรณีบริษัทยื่นขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันภัยเฉพาะราย ที่เป็นไปตามคำสั่งนี้นายทะเบียนจะพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนประทับตรารับเรื่องขอความเห็นชอบ และบริษัทชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว หากนายทะเบียนมิได้ีหนังสือทักท้วงไปยังบริษัทหรือมีหนังสือเรียกให้บริษัทมาชี้แจงหรือส่งเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับเรื่อง คำขอ ให้ถือว่าแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนในวันถัดจากวันครบกำหนดสามสิบวัน
           ข้อ ๔ แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ และเอกสารแนบท้าย ที่บริษัทขอรับความเห็นชอบ เป็นการประกันภัยประเภทหนึ่งประเภทใด ดังต่อไปนี้
           (๑) การประกันภัยทรัพย์สินซึ่งมีลักษณะความคุ้มครองแบบความเสี่ยงภัยทุกชนิด สำหรับธุรกิจทั่วไปหรืออุตสาหกรรม ซึ่งอาจรวมถึงความคุ้มครองอื่น ๆ เช่น ความคุ้มครองธุรกิจหยุดชะงัก ความคุ้มครอง หม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน ความคุ้มครองการหยุดชะงักของเครืืองจักร หรือ
            (๒) การประกันภัยความเสี่ยงภัยทางด้านวิศวกรรม เช่น การประกันภัยงานก่อสร้างประกันภัยงานติดตั้งระบบและเครื่องจักร การประกันภัยเครื่องจักร รวมถึงการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักหรือ
            (๓) การประกันภัยเครื่องบิน 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
วันที่มีผลบังคับ : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ผู้ลงนาม : (นายประเวช องอาจสิทธิกุล) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  19,25
หมายเหตุ :

                เหตุผลที่มีการออกคำสั่งนี้ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและให้เกิดความคล่องตัวในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันภัยเฉพาะราย

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓๐      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :