• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การขยายระยะเวลาการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๗  
 
   
  ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การขยายระยะเวลาการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๗
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การขยายระยะเวลาการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญํติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การขยายระยะเวลาจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๗" ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บัคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป ข้อ ๓ ในประกาศนี้ "บริษัท" หมายความว่า บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย และให้หมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย "นายทะเบียน" หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย "อสังหาริมทรัพย์รอการจำหน่าย" หมายความว่า อสังหาริมทรพัย์ที่ตกเป็นของบริษัทตามมาตรา ๓๑(๑๐) (ก) หรือ (ค) และต้องจำหน่ายไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญํติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔ อสังหาริมทรัพย์รอการจำหน่ายที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๓ (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี และบริษัทร้องขอขยายระยะเวลาต่อนายทะเบียนก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งเดือน นายทะเบียนอาจขยายระยะเวลาการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์รอการจำหน่ายออกไปได้อีกไม่เกินสองปีนับแต่วันครบกำหนดที่ต้องจำหน่าย ทั้งนี้ นายทะเบียนจะอนุญาตให้บริษัทขยายระยะเวลาได้เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้ (๑) บริษัทต้องมีแผนการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์รอการจำหน่าย และมีเอกสารหลักฐานว่าได้เร่งรัดการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวอย่างที่สุดแล้ว (๒) บริษัทต้องมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ไม่ต่ำกว่าอัตราที่นายทะเบียนอาจกำหนดมาตรการที่จำเป็นในการกำกับดูแลสถานะการเงินของบริษัทได้ ตามประกาศว่าด้วยการกำหนดประเภทและชนิดเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย และมีอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องไม่ต่ำกว่าร้อยละหนึ่งร้อยและ (๓) บริษัทต้องมีอัตราส่วนอสังหาริมทรัพย์รอการจำหน่ายไม่เกินร้อยละสิบของสินทรัพย์รวมของบริษัท ข้อ ๕ อสังหาริมทรัพย์รอการจำหน่ายที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๓ (๑) หรือ (๒)แล้วแต่กรณี ด้วยเหตุที่อสังหาริมทรัพย์นั้นอยู่ระหว่างฟ้องร้องดำเนินคดีในชั้นศาล หรือมีการยื่นข้อเสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา หรือมีการแจ้งความต่อเจ้าพนักงานเพื่อขอให้ดำเนินคดีแล้ว หรือเป็นอสัีงหารมิทรัพย์ที่มีปัยหาในการรังวัดยังไม่เสร็จหรือไม่ถุกต้อง หรืออสังหาริมทรัพย์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ หรือ เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกรอนสิทธิหรือมีภาระผูกพัน ซึ่งบริษัทมีหลักฐานอย่างชัดเจนว่าอยู่ในระหว่างการดำเนินงานของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และบริษัทได้เร่งรัดการดำเนินการอย่างที่สุดแล้ว หากบริษัทร้องขอขยายระยะเวลาต่อนายทะเบียนก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งเดือน ให้นายทะเบียนขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองปีนับแต่วันที่การดำเนินการดังกล่าวแล้วแต่กรณีสิ้นสุดลง ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์) ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๑๘ มิภถุนายน ๒๕๕๗
วันที่มีผลบังคับ : ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ผู้ลงนาม : (นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์) ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  21
หมายเหตุ :

เหตุผลที่ออกประกาศฉบับนี้ เนื่องจากพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้นายทะเบียนอาจขยายระยะเวลาการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ได้อีกตามที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกำหนด ดังนั้น คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัภนัยจึงกำหนดให้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทมีไว้เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจ หรือสำหรับไว้เเพื่อสวัสดิการของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือที่บริษัทได้มาจากการรับชำระหนี้หรือจากการบังคับจำนองเท่านั้นที่นายทะเบียนอาจขยายระยะเวลาการจำหน่ายได้ จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓๓      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :